ODDELČNA SKUPNOST

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Za funkcioniranje oddelčne skupnosti je odgovoren razrednik. Delo oddelčne skupnosti je podrobneje opredeljeno v Pravilih šolskega reda OŠ Središče ob Dravi.

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki vsako leto sprejme letni program dela. Člani oddelčne skupnosti izvolijo po dva predstavnika v skupnost učencev šole.

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti. Imenuje ga ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Skupnost učencev šole vodi Nina Kostric.

Prvi sklic skupnosti učencev šole v tekočem šolskem letu opravi ravnateljica.

Naloge oddelčne skupnosti so podrobneje opredeljene v Pravilih šolskega reda OŠ Središče ob Dravi.

 

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT

Šolski otroški parlament sestavljajo trije učenci vsakega oddelka, ki jih predlaga oddelek. Šolski otroški parlament se skliče enkrat letno. Sklicatelj šolskega otroškega parlamenta je mentorica skupnosti učencev šole, lahko pa tudi ravnateljica. Člani šolskega otroškega parlamenta izberejo tri predstavnike šole za medobčinski otroški parlament.

Na šolskem otroškem parlamentu se razpravlja o temi, ki jo na ravni države izbere Nacionalni otroški parlament. Tema letošnjega šolskega otroškega parlamenta je: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Tema Tedna otroka se navezuje na temo otroškega parlamenta in je PROSTI ČAS.

Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj dvakrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v skupnosti učencev šole ali na šolskem parlamentu.

(Skupno 316 obiskov, današnjih obiskov 1)