DODATNI POUK

Učencem z višjim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Dodatni pouk poteka po urniku, dogovorjenem v septembru 2022.

Obiskovanje dodatnega pouka je za učence prostovoljno. Starši prijavijo otroka k dodatnemu pouku s prijavnico in ga obvežejo, da ga mora redno obiskovati.

 

DOPOLNILNI POUK

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki težje usvajajo nove snovi ali potrebujejo dodatno razlago in več vaje. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Dopolnilni pouk poteka po urniku, dogovorjenem v septembru 2022.

Obiskovanje dopolnilnega pouka je za učence prostovoljno. Starši prijavijo otroka k dopolnilnemu pouku s prijavnico in ga obvežejo, da ga mora redno obiskovati.

 

JUTRANJE VARSTVO

Šola organizira jutranje varstvo za učence od 1. do 3. razreda. Jutranje varstvo poteka od 5.45 do začetka pouka.

PODALJŠANO  BIVANJE

Podaljšano bivanje poteka v treh oddelkih. Prvi oddelek je namenjen učencem 1. razreda, v drugi oddelek podaljšanega bivanja so vključeni učenci 2. in 3. razreda, v tretji oddelek pa učenci 4. in 5. razreda. Podaljšano bivanje poteka vsak dan od 11.30 do 15.40. V tem času imajo učenci kosilo, se učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti ter sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih. 

 Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v OPB učenca predčasno napoti iz šole samo ob predhodnem pisnem ali ustnem obvestilu staršev.

 

ŠOLA V NARAVI

 

SUBVENCIONIRANA ŠOLA V NARAVI

Starši učencev 5. razreda, ki se bodo udeležili šole v naravi, lahko zaprosijo za subvencioniranje šole v naravi. Obrazec Vloga za subvencioniranje šole v naravi dobijo pri razredničarki ali na šolski spletni strani in ga najmanj štiri mesece pred realizacijo šole v naravi v zaprti pisemski ovojnici oddajo šolski svetovalni delavki, zraven pa priložijo ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost do subvencioniranja (fotokopije odločbe o prejemanju socialne pomoči, odločbe o otroškem dodatku, odločbe o bolniškem staležu …) Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi so: prejemanje denarne socialne pomoči, višina dohodkov na družinskega člana, višina otroškega dodatka, brezposelnost staršev, dolgotrajna bolezen v družini, dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.

Vloge za subvencionirano šolo v naravi bo obravnavala šolska komisija. O upravičenosti do subvencije bodo starši oz. skrbniki, ki so podali vloge, pisno obveščeni.     

INTERESNE DEJAVNOSTI

Učencem smo ponudili obiskovanje naslednjih interesnih dejavnosti, ki jih organizira šola (izvajale se bodo dejavnosti, za katere bo dovolj interesa):

 

  INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR
  Glasbeni krožek 1.–5 Tomaž S. IVAN
  Mini otroški pevski zbor 1. r. Tomaž S. IVAN
  Otroški pevski zbor 2.–5. Tomaž S. IVAN
  Folklorni krožek 1.–3. Breda MUNDA
  Lutkovni krožek 1.–5. Sonja KOSI
  Likovni krožek 1.–4. Tadeja PLAVEC
  Cici vesela šola 1.–3. Violeta PETEK
  Dramski krožek 3.–6. Lidija PALČIČ
  Računalniški krožek 2.–5. Matjaž HANŽELIČ
  Planinski krožek 1.–9. Planinsko društvo (Sašo KUPČIČ, Marko JURŠIČ, Mateja KUMIN)
  Joga za otroke 1.–5. Nina KOSTRIC
  Angleški bralni klub 1.–5. Suzana CIMERMAN
  Likovni krožek 5.–9. Janja RUDOLF
  Folklorni krožek 4.–9. Lidija PALČIČ
  Vesela šola 4.–6. Antonija FILIPIČ
  Lego konstruktorstvo II 4.–5. Jože ZADRAVEC
  Konstruktorstvo III 6.–9. Jože ZADRAVEC
  Čebelarski krožek 6.–9. Čebelarsko društvo Središče ob Dravi
  Debatni klub 6.–9. Andreja ŠPACAPAN
  Recitacijski krožek 6.–9. Lidija MEŠKO MERC
  Zgodovinski krožek 7.–8. Samo ŽERJAV
  Kuharski krožek 6.–9. Olga DALJAVEC
  Mladinski pevski zbor 6.–9. Tomaž S. IVAN
  Gibanje 1.–9.

učiteljice razrednega pouka,

Sašo KUPČIČ (6.–9. r.)

                      

DRUGE DEJAVNOSTI

 

VARSTVO VOZAČEV – VARSTVO UČENCEV

V varstvo vozačev so obvezno vključeni vsi učenci vozači od 1. do 9. razreda in vsi učenci ki imajo v času varstva vozačev prosto uro in čakajo na nadaljnje aktivnosti ali na odhod domov. Varstvo traja od 11.30 do 15.15.

Varstvo vozačev vodita Danijela MLAKAR in Nina KOVAČIČ.

PLAVALNI TEČAJI

Obvezni plavalni tečaj v skladu s predmetnikom pouka športne vzgoje bomo izvedli v 3. razredu. To je del standardnega programa osnovne šole. Stroške delno financirajo šola (MIZŠ), delno pa občina in starši.

Plavalne tečaje oz. ure plavanja v ostalih razredih bomo izvedli v okviru ur redne športne vzgoje. Stroške delno financirajo šola (MIZŠ), občina in starši.

 

Tečaji bodo potekali v času od 27. 2. 2023 do 10. 3. 2023.

 

Razred Trajanje Koordinator
1. r. 12 ur Antonija Filipič
2. r. 12 ur Tadeja Plavec
3. r. 20 ur Sonja Kosi
4. r. 6 ur Breda Munda
5. r. 6 ur Lidija Palčič

 

Obvezno preverjanje plavanja bomo izvedli v 6. razredu. Stroške delno financirajo šola (MIZŠ), občina in starši.

 

 

KOLESARSKI TEČAJ IN IZPIT

Učenci 5. razreda bodo imeli obvezen kolesarski tečaj, na koncu katerega bodo opravljali kolesarski izpit.

PLESNI TEČAJ

V tem šolskem letu bomo omogočili izvedbo plesnih tečajev:

 • plesni tečaj za pripravo na valeto za učence 9. razreda,
 • plesni tečaj za učence od 1. do 9. razreda.

PROJEKTI IN PROGRAMI

Sodelujemo v naslednjih projektih in programih:

 • Evropska talent točka/Europen Talent Point,
 • Zdrava šola,
 • Kulturna šola,
 • Simbioza šola in simbioza Giba,
 • Ekošola,
 • FIT-pedagogika,
 • Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov (NA-MA POTI),
 • POSKUS: »Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli« –  področje zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok (ZGDP),
 • Unesco šola,
 • Šolska shema,
 • Šolski vrt,
 • Program Zlati sonček in Krpan (1.–5. r.),
 • Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela,
 • Mladinske delavnice (9. r.),
 • Rastem s knjigo (7. r.),
 • Policist Leon svetuje (5. r.),
 • Inkluzija in integracija otrok s posebnimi potrebami,
 • Tradicionalni slovenski zajtrk v šolah in vrtcih,
 • To sem jaz: preventivni program za razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter pozitivne samopodobe (8. r.),
 • Bralna značka (SLJ, TJN, TJA).
(Skupno 186 obiskov, današnjih obiskov 1)