Svet zavoda ima štiriletni mandat (od junija 2020 do junija 2024).

Pristojnosti Sveta zavoda (ZOFVI, 48. člen, 1. odstavek): »Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.«

Svet staršev vrtca imenuje svojega predstavnika v Svet zavoda.

Predstavnica Sveta staršev vrtca v Svetu zavoda je  Urška Marčec Zidarič.

Pristojnosti Sveta zavoda so določene v Zakonu o osnovni šoli in Pravilih OŠ Središče ob Dravi.

Predstavnika zaposlenih vrtca v Svetu zavoda sta Anita Kosi in Nina Ivančič.

 

Člani Sveta zavoda

ZAP. ŠT. IME IN PRIIMEK

KOGA

ZASTOPA

FUNKCIJA V SVETU ZAVODA
1.        Silva Dovečer šolo članica
2.        Valerija Horvat šolo predsednica
3.        Samo Žerjav šolo član
4.        Nina Ivančič vrtec članica
5.        Anita Kosi vrtec članica
6.        Davorin Rihtarič Svet staršev šole član
7.        Gregor Rubin Svet staršev šole nam. predsednice
8.        Urška Marčec Zidarič Svet staršev vrtca članica
9.        Ksenija Cimerman ustanovitelja članica
10.    Mojca Majerič ustanovitelja članica
11.    Irena Majcen ustanovitelja članica

(Skupno 152 obiskov, današnjih obiskov 1)