VIZIJA ŠOLE

 

V vrtcu in šoli smo in bomo kot velika družina, ki vzgaja demokratično in uči življenjsko, kjer so doma ljubezen, spoštovanje, strpnost, strokovnost in ustvarjalnost. 

 

IZVEDBENE USMERITVE

 

Sledili bomo ciljem, postavljenim v Zakonu o osnovni šoli:

– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu

– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti

– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe

– pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje

– vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij

– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti

– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije

– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin

– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju

– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku

– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih

– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;

– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja

– razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih

– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca

PREDNOSTNE NALOGE

 

 1. Nadaljevanje dela po prenovljenih učnih načrtih posameznih predmetov in v skladu z usmeritvami pri prenovi učnih načrtov (aktivna vloga učencev, uporaba IKT, medpredmetno povezovanje, individualizacija in diferenciacija …)
 2. Nadaljevanje dela, ki smo ga zastavili v šolskih letih 2011/2012 in 2012/2013 v razvojnem projektu ZRSŠ: Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, spodbujanje metakognicije in razvoja kritičnega mišljenja učencev.
 3. Sodelovanje v nalogi ZRSŠ, OE Maribor in v sodelovanju z Nikola Tesla Centrom: Dvig ravni znanja in delo z nadarjenimi učenci.
 4. Nadaljevanje dela z e-dnevnikom in e-redovalnico, z dodatno vključitvijo obveščanja staršev.
 5. Kvalitetno uvajanje sprememb: številčno ocenjevanje v 3. razredu, poučevanje angleščine kot prvega tujega jezika v 4. in 5. razredu, neobvezni izbirni predmeti v 4. in 7. razredu.
 6. Usposabljanje delavcev na različnih področjih:  e-kompetentnost strokovnih delavcev, novosti v pedagoški praksi …
 7. Delo po fleksibilnem predmetniku (5. razred, družba in naravoslovje).
 8. Sodelovanje v projektu postopnega uvajanja obveznega drugega tujega jezika v 3. VIO: 8. in 9. r.
 9. Priprava na kandidaturo za razpis za postopno uvajanje 1. tujega jezika v 2. razred v šolskem letu 2015/2016.
 10. Izvajanje programa Dvig socialnega in kulturnega kapitala.
 11. Izvajanje programa Zdrav življenjski slog.
 12. Priprava, dopolnitev oz. posodobitev dokumentov zavoda (po potrebi).
(Skupno 3.194 obiskov, današnjih obiskov 1)