STROKOVNI ORGANI ŠOLE in njihove naloge

 

Strokovni organi ŠOLE so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktiv razrednega pouka, strokovni aktiv predmetnega pouka ter razredniki.

 

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole, ki odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov, odločajo o posodobitvah programov ter njihovi izvedbi v skladu s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, dajejo pobude za napredovanje, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (61. čl. ZOFVI). Učiteljski zbor vodi ravnateljica mag. Jasna MUNDA.

 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Oddelčne učiteljske zbore vodijo razredniki.

 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Strokovni aktiv razrednega pouka sestavljajo razredničarke 1. do 5. razreda in vzgojiteljica. Vodja strokovnega aktiva je Antonija FILIPIČ.

 

Strokovni aktiv predmetnega pouka sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo učence od 6. do 9. razreda. Vodja strokovnega aktiva je Matjaž HANŽELIČ.

 Strokovni aktiv učiteljev podaljšanega bivanja vodi Violeta PETEK.

Strokovni aktiv obravnava problematiko predmetov, predmetnih področij, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom, ki ga pripravi za tekoče šolsko leto.

(Skupno 94 obiskov, današnjih obiskov 1)