ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

 

 

Šolsko svetovalno službo vodi Nina MARČEC.

 

Svetovalna delavka svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Vodi poklicno orientacijo ter poklicno svetovanje za učence 8. in 9. razreda in pomaga pri vpisu v srednje šole. Opravlja tudi vpis otrok v 1. razred osnovne šole, učencem nudi dodatno strokovno  pomoč, koordinira delo in dela z nadarjenimi učenci, svetuje pri urejanju finančnih zadev (regresirana šola v naravi), vodi postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na šoli, je pomočnica ravnatelja za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja na šoli, odgovarja na vaša vprašanja, povezana z učenjem, vzgojo, vstopom v šolo, počutjem v šoli …

 

Dosegljiva je v ponedeljek in sredo od 7.00 do 15.00, v petek od 7.00 do 13.30 ter v času rednih govorilnih ur.

 

Ena najpomembnejših veščin v življenju je v pravem trenutku poiskati pomoč.

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO

 

Zdravstveno varstvo učencev vodi zdravstvena služba iz ZD Ormož.

Za učence 1., 3., 5. in 7. razreda so organizirani sistematski zdravstveni pregledi. Za učence 7. razreda bo izveden program cepljenja. Šestošolke bodo cepljene proti virusom HPV.

Opravljeni bodo tudi sistematični pregledi zob in učenje pravilnega čiščenja ter nege zob. Učenci od 1. do 5. razreda tekmujejo v čistoči zob vse leto in tako sodelujejo v akciji Stomatološke sekcije Slovenije »Čisti zobje – zdravi zobje ob pravilni prehrani«.

Starši imajo možnost izbire zobozdravnika za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine v Zdravstvenem domu Ormož, na izbiro pa je Smiljka Miličič, dr. dent. med. spec. pedontolog.

 

Učence ozaveščamo o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač in energijskih napitkov, uživanja drog, nepravilne prehrane in nasilja. V te namene organiziramo različne aktivnosti v okviru pouka, naravoslovne dneve, delavnice, predavanja, razstave …

 

Vključeni smo v Slovensko mrežo zdravih šol, zato posvečamo zdravju učencev in učiteljev še posebno pozornost.

 

ŠOLSKA PREHRANA

 

Vodja šolske prehrane je Ivanka JURGEC..

 

Učencem nudimo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:

  • praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma
  • kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga starši dobijo v šoli. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane. Preklic in odjava velja z naslednjim dnem po prejemu preklica oziroma odjave.

Obrazce za preklic in odjavo šolske prehrane dobijo starši v tajništvu šole.

Straši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po telefonu ali osebno pri poslovni sekretarki, v primeru njene odsotnosti pa pri vodji šolske prehrane.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj isti dan do 8. ure po elektronski pošti, po telefonu v tajništvo šole ali osebno v tajništvo šole.

Če starši oziroma učenec, ki je naročen na posamezni obrok, le-tega ne odjavi do roka, določenega v Pravilih o šolski prehrani OŠ Središče ob Dravi, plačajo starši polno ceno prehrane za ta dan. Enako velja za učence, ki so pridobili pravico do brezplačne (subvencionirane) prehrane. Poračun za prehrano se opravi naslednji mesec.

 

Subvencionirana prehrana

Malica 

Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do subvencije.

Vloga za subvencijo se odda na pristojnemu centru za socialno delo. Učencem subvencija pripada od prvega šolskega dne dalje, če pravico uveljavljajo še pred začetkom šolskega leta, torej do konca avgusta. Če pravico uveljavljajo kasneje, jim subvencija, če je vloga odobrena, pripada od naslednjega dne, ko CSD prejme vlogo za subvencijo.

Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Kosilo

Do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka). V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče. Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil.

Plačevanje prehrane

Šolska prehrana (zajtrk, subvencionirana malica, kosilo, popoldanska malica) se obračunava in plačuje po ceniku. Uporabniki so dolžni plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na položnicah oziroma obvestilih.

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje do 20. v mesecu.

 

Ukrepi zaradi neplačevanja

V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do konca tekočega meseca, se vroči staršem obvestilo in opomin.

Šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča.

Za reševanje morebitnih nesporazumov pri obračunavanju števila in višine plačila sta pristojna organizator šolske prehrane in poslovna sekretarka.

 

 

 

KNJIŽNICA

 

Šolsko knjižnico vodi Dragica CVETKO.

Knjige si lahko učenci izposojajo vsak dan. Urnik izposoje je objavljen na vratih knjižnice. Uporabniki šolske knjižnice so vsi učenci in delavci šole. V knjižnici je na razpolago več kot 8000 enot knjižnega gradiva: leposlovja, strokovne literature, leksikonov, enciklopedij, atlasov, slovarjev … Naročeni smo na nekatere revije in časopise, ki jih učenci lahko berejo v čitalnici. V okviru šolske knjižnice bodo potekale mnoge informacijsko-kulturne dejavnosti: tekmovanje za Bralno značko, knjižni kviz, razstava knjižnih novosti, razstava knjig ob slovenskem kulturnem prazniku, ure književne in knjižnične vzgoje, tematski pogovori …

Vpisnine in izposojnine ni!

Knjižnica je učencem na razpolago:

poned.

torek

sreda

četrtek

petek

9.00 – 12.00

11.30 – 14.00

9.30 – 14.30

12.30 – 14.00

7.30 – 10.30

 

MLADINSKI TISK

Naročila in plačila mladinskega tiska ob pomoči razrednikov ureja Valerija HORVAT.

 

 

UČBENIŠKI SKLAD

 

Na šoli imamo učbeniški sklad, ki nudi možnost brezplačne izposoje učbenikov za redni pouk. Stroške izposojevalnine plača Ministrstvo za šolstvo in šport. Učbeniki bodo učencem razdeljeni prvi teden pouka.

Učbeniški sklad vodi Dragica CVETKO.

 


DENARNE ZADEVE

Gotovinskih plačil ni, zato vsa plačila potekajo preko položnic.

 

Plačila staršev morajo biti izvedena v rokih, navedenih na položnicah. Zamudnikom bomo zaračunavali zakonite zamudne obresti.

Če potrebujete pomoč pri reševanju morebitnih težav glede poravnavanja finančnih obveznosti do šole, se obrnite na vodstvo šole ali svetovalno delavko.

 

ŠOLSKI SKLAD

V šolskem skladu zbiramo prostovoljne prispevke. Zbrana sredstva porabimo za nakup učil in učnih pripomočkov (leksikoni, slovarji, didaktične igre, računalniški programi, smučarska oprema …), igrač, igral, za sofinanciranje ogleda kulturnih in športnih prireditev za učence itd. Šolski sklad vodi upravni odbor šolskega sklada, ki ga sestavljajo predstavniki staršev in delavcev šole:

 

Predstavniki staršev:

Predstavniki delavcev šole:

Snežana Novak

Jože Zadravec

Janez Podgoršek

Sonja Kosi

Renata Košti

Matjaž Hanželič

 

Vaše  prispevke  sprejemamo  na  transakcijski  račun  šole  št.:

01100-6000034555, s pripisom “za šolski sklad”.


(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)