OSNOVNA ŠOLA

SREDIŠČE OB DRAVI

SVET STARŠEV

 

 

Z A P I S N I K

 

 

6. sestanka sveta staršev v šolskem letu 2010/11,  ki je bil  23. 5. 2011 ob 19.00 uri v prostorih OŠ Središče ob Dravi.

 

Prisotne vse članice oz. njihove namestnice (namesto Lukman Mojce prisotna Kuharič Zlatka-predstavnica 1. razreda) sveta staršev.

 

 

Za sestanek je bil predlagan naslednji

 

Dnevni red:

 

 1. Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti ter potrditev dnevnega reda
 2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje sveta staršev
 3. Predlogi in pobude članov sveta staršev
 4. Razno

 

 

Ad1)

Predsednica je pozdravila prisotne in ugotovila, da je na sestanku prisotnih vseh 9 članic ali njihovih namestnic.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

 

 

Ad2)

–         akcija zbiranja odpadnega papirja bo 2.6.2011, ker je glede na številne dejavnosti v šoli ni bilo možno izvesti 20.5.2011, kot je zapisano v zapisniku 5. sestanka sveta staršev z dne 14.4.2011. Glede odvoza papirja smo se dogovorili sledeče:

 1. OBREŽ po bregu – družina Vesenjak ali Peterca-dogovori se Vida Škvorc
 2. OBREŽ ob glavni cesti (zgornji konec do gasilskega doma) – družina Hebar-dogovori se Vida Škvorc
 3. OBREŽ ob glavni cesti (od gasilskega doma do Grab)– Kolarič Tona – dogovori se Maja Cverlin
 4. GRABE– družina Janežič Slavka
 5. SREDIŠČE – Slovenska cesta do Mercatorja, Šolska ul. Trate, Mladinska ul. – Kocuvan Monika
 6. SREDIŠČE-Slovenska cesta vzhodno od  Mercatorja ter na južnem delu Slovenske ceste (tudi Poštna ul.) – Ivan Cverlin
 7. SREDIŠČE-Breg, Trg talcev, Ljutomerska, Štrigovska, Bercetova, Modrinjakova – Vida Škvorc in Roman Lašič.
 8. GODENINCI– družina Bubek
 9. ŠALOVCI– Pavlič Barbara, Košti Renata.

 

Vabila za akcijo zbiranja papirja naj učenci raznosijo po gospodinjstvih, naj se objavi na oglasnih deskah po občini in prav tako na spletni strani šole.

 

– Na vprašanje glede parkiranja, ko starši pripeljejo ali pridejo po učence v šolo, glede na to, da se na igrišču ob šoli več ne sme parkirati, bo odgovor podan v začetku prihodnjega šolskega leta.

 

Pripomb na zapisnik 5. sestanka sveta staršev ni bilo, zato se soglasno potrdi.

 

Ad3)

–         sprejet je bil naslednji sklep:

SKLEP: Potrdi se seznam predlaganih delovnih zvezkov in potrebnih delovnih pripomočkov, ki ga je pripravil učiteljski zbor, za naslednje šolsko leto 2011/2012.

–         spletna stran šole je še vedno preslabo urejena, nepregledna in neažurirana (razen jedilnika). Tudi starši in krajani, ki nimajo več otrok v OŠ bi  bili veseli obvestil, fotografij in še kaj zanimivega iz dogajanja v šoli. Ker, ko otrok zapusti OŠ v svojem kraju, se vse prehitro zgubi stik med krajani in šolo, ki pa je še vseeno glavni kulturni dejavnik v občini.

–         glede na to, da predsednica do sestanka ni prejela gradiva o predlagani diferenciaciji v naslednjem šolskem letu, smo bile prisotne mnenja, da naj predlog, ko ga bo dobila, pregleda in  potrdi, ker je tudi do sedaj bil pripravljen dobro in v skladu s predpisi.

–         podana je bila opomba, da naj se vsak predstavnik razreda v svetu staršev zaveda, da mu je ta naloga bila zaupana s strani staršev iz njihovega razreda in, da naj se informacije, če niso namenjene vsem, tudi ne iznašajo iz sestankov. Informacije, ki jih starši želijo ali morajo izvedeti so tudi zapisane v vsakem zapisniku iz sestanka.

–         Glede na to, da je to najverjetneje zadnji sestanek sveta staršev v tem šolskem letu, se je predsednica Vida Škvorc vsem zahvalila za sodelovanje.

–         Tudi Silvija Kuhar, ki je bila zapisnikarica v svetu staršev pet  šolskih let in sedaj, ker njen otrok odhaja iz OŠ Središče, tudi več ne more biti članica sveta staršev, se je vsem zahvalila za sodelovanje ter jim zaželela mnogo uspešnega in plodnega dela ter korektnega sodelovanja s celotnim kolektivom šole v prihodnjih šolskih letih.

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.00 uri.

 

 

Zapisnikarica:                                                                         Predsednica sveta staršev.

Silvija Kuhar                                                                           Vida Škvorc

 

 

 

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)