OSNOVNA ŠOLA

SREDIŠČE OB DRAVI

SVET STARŠEV

 

 

Z A P I S N I K

 

 

5. sestanka sveta staršev v šolskem letu 2010/11,  ki je bil  14. 4. 2011 ob 16.00 uri v prostorih OŠ Središče ob Dravi (učilnica nemškega jezika).

 

Prisotni: Mojca Lukman, Katja Volgemut, Barbara Pavlič, Maja Cverlin, Vida Škvorc in Silvija Kuhar.

 

Opravičeno odsotne: Renata Košti, Monika Kocuvan in Stanka Horvat

 

Za sestanek je bil predlagan naslednji

 

Dnevni red:

 

  1. Predstavitev prijavljenih kandidatk za delovno mesto ravnatelja
  2. Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti ter potrditev dnevnega reda
  3. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje sveta staršev
  4. Zapisati mnenje o obeh kandidatkah
  5. Razno

 

Pred začetkom sestanka je bila predlagana sprememba dnevnega reda in sicer se zamenjata točki 1 in 2.

 

Ad1)

Predsednica je pozdravila prisotne in ugotovila, da smo s  prisotnostjo 6 članic sveta staršev od devetih tudi sklepčni.

Na predlagani dnevni red več ni bilo pripomb.

 

Ad2)

Na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja sta se prijavili dve kandidatki in sicer ga. Irma Murat, stanujoča Veliki Brebrovnik, Miklavž pri Ormožu in ga. Jasna Munda, stanujoča Obrež, Središče ob Dravi.

 

Ker je bila izražena želja večine članic sveta staršev, da se nam obe kandidatki tudi osebno predstavita, se je svetu staršev kot prva predstavila ga. Irma Murad in nato še ga. Jasna Munda.

 

 

Ad3)

–         od 4. 4. – 8. 4. 2011 je potekalo na OŠ Sedišče zbiranje igrač za RK. Vsem  staršem, predvsem pa otrokom, ki so se bili pripravljeni odreči svoji igrači in jo podariti  ter s tem polepšati dneve drugim, se OO RK Ormož iskreno zahvaljuje, za tako lep odziv na akcijo. Svet staršev se še posebej zahvaljuje Barbari Pavlič in njenemu partnerju za pomoč pri prevozu zbranih igrač.

–         Pes, ki je napadel šolarko in se je brez nadzora lastnika prosto gibal po Središču, je bil že tudi ustrezno umorjen. V primerih napadov prosto gibajočih psov to rešuje policija in ptujska veterinarska uprava (tako je pojasnil župan).

–         Dogovorjeno je bilo, da se izvede še spomladanska akcija zbiranja odpadnega papirja in sicer 20. 5. 2011. Dogovoriti se je potrebno z organizatorjem na šoli (dogovori se predsednica sveta staršev). Za prevoz papirja, pa se je zadolži starše otrok, ki so papir vozili do šole že v jesenski akciji in sicer:

o       za Središče (breg in severna polovica Središča) – Škvorc, Lašič Roman, za južno polovico pa Ivan Cverlin

o       za Obrež –  Polak Stanko in Kolarič Anton

o       za Grabe – mislim, da je bil Janežič Slavko (preveriti)

o       za Šalovce – Renata Košti in Barbara Pavlič

o       za Godenince – družina Bubek

 

 

Ad4)

Mnenje o  prijavljenih kandidatkah za prosto delovno mesto ravnatelja bo v pisni obliki (kot to zahteva Svet zavoda) do 22. 4. 2011 podano na Svet zavoda in je tudi priloga k zapisniku.

 

Ad5)

S strani staršev, ki pripeljejo in tudi pridejo po otroke v šolo z osebnimi vozili, je bilo postavljeno vprašanje, kje naj parkirajo svoja vozila, ker se na igrišču ob šoli več ne sme postavljati avtomobilov, parkirna prostora na zahodni strani šole in ob dvorani Sokolana pa sta polna?

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.00 uri

 

 

Priloga: Mnenje o prijavljenih kandidatkah za razpisano delovno mesto ravnatelja

 

 

 

 

Zapisnikar:                                                                  Predsednica sveta staršev:

Silvija Kuhar                                                                       Vida Škvorc

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)