Na podlagi 31. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, št. 33/1997, 54/2000 Odl.US: U-I-72/96, 59/2001, 71/2004, 23/2005-UPB1, 53/2005, 70/2005-UPB2, 60/2006 (63/2006 popr.), 81/2006-UPB3, 102/2007), je SVET OSNOVNE ŠOLE  SREDIŠČE OB DRAVI na seji dne ………………..2010 sprejel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolsko leto 2010/2011

 

 

 

 

 

 

Predsednica sveta šole: Andreja ŠUT                        Ravnatelj: Franc ŠULEK

 

 

1 UVOD

 

 

 1. Letni delovni načrt zavoda je temeljni dokument, s katerim Osnovna šola Središče ob Dravi, skupaj z ostalimi dejavniki, zagotavlja sistematično uresničevanje obveznega in dogovorjenega programa v skladu z zakonom in izvršilnimi predpisi.

V letnem delovnem načrtu je določen celotni obseg, vsebina in organizacija vzgojno-izobraževalnega dela ter pogoji za njihovo izvedbo v skladu z veljavnimi standardi in normativi.

 

 1. Predlog letnega delovnega načrta sta pripravila ravnatelj zavoda Franc Šulek in pomočnica ravnatelja za vodenje vrtca Jasna Munda. Pri načrtovanju posameznih nalog so sodelovali vsi strokovni delavci zavoda. LDN lahko s svojimi predlogi dopolnijo tudi člani sveta zavoda in sveta staršev šole, ter sveta staršev vrtca.

Naloge strokovnih in vodstvenih organov zavoda, so zapisane v Pravilih OŠ ter v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki velja od 14.3.1996. Letni delovni načrt je potrjen, ko ga sprejme svet zavoda. Letni delovni načrt morata podpisati predsednik sveta zavoda in ravnatelj. Ravnatelj, pedagoški in drugi delavci zavoda so odgovorni za njegovo realizacijo.

Ravnatelj zavoda poroča o realizaciji LDN svetu zavoda vsaj enkrat v letu.

 

 1. LDN je namenjen vsem strokovnim delavcem zavoda, članom sveta zavoda, članom sveta staršev šole in vrtca, Zavodu za šolstvo OE Maribor in ustanovitelju – Občini Središče ob Dravi.

 

 

2 USMERITVE ZA UČNO-VZGOJNO DELO

ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011

2.1 TEMELJNA USMERITEV

V VRTCU IN ŠOLI BOMO KOT VELIKA DRUŽINA, KI VZGAJA DEMOKRATIČNO IN UČI ŽIVLJENJSKO, KJER SO DOMA LJUBEZEN, SPOŠTOVANJE, STRPNOST, STROKOVNOST IN USTVARJALNOST.

Izjavo o viziji smo sprejeli v šolskem letu 1998/99 in nam je dolgoročno vodilo za naše delo.

2.2 IZVEDBENE USMERITVE

1.      Otroštvo je najosnovnejša pravica otrok. To pa ne pomeni zavijanja v vato, temveč  da omogočimo otroku soočenje z življenjem in problemi, ki v njem nastajajo. Otrokom smo v oporo, ko iščejo rešitve.

2.      Otroke spodbujajmo, da bodo pogumni in vztrajni na poti zbiranja življenjskih izkušenj. Na to jih navajamo z odprtostjo, pogovarjanjem in dostopnostjo (razredne ure z vsemi učenci, individualne razredne ure).

3.      Z vzgledom in s strpnostjo pri otrocih spodbujajmo sprejemljive oblike obnašanja; čut za sočloveka, vljudnost, prijaznost, občutek za lepoto.

4.      S spodbujanjem in ustvarjanjem dobrih medsebojnih odnosov ustvarjamo pogoje za uresničevanje idej in hotenj posameznikov in skupnosti v zavodu.

5.      Strokovno delovanje aktivov je temelj, ki vodi k didaktično posodobljenemu vzgojno izobraževalnemu delu (letno načrtovanje, posodabljanje učnih načrtov, sprotna priprava na pouk in evalvacija, medpredmetno povezovanje in usklajevanje).

6.      Dolžni smo se seznanjati z novostmi na področju preverjanje, utrjevanja in ocenjevanja znanja ter novosti in spremembe posredovati tudi učencem in staršem na razrednih urah, roditeljskih sestankih, izobraževalnih konferencah,….

7.      Naše vzgojno delo bo temeljilo na treh skrbno pripravljenih in potrjenih pravilnikih, ki nam morajo biti vodilo za povečano vzgojno vlogo šole. To so:

 • Hišni red,
 • Vzgojni načrt in
 • Pravila šolskega reda.

8.      Učitelj v OPB naj išče nenehne stike z drugimi učitelji in starši; teži naj k pestrosti oblik in metod dela, ter najde čas za sprostitvene dejavnosti učencev.

9.      Sodelovanje in povezovanje s starši naj se razširi tudi na druge neformalne oblike sodelovanja (roditeljski sestanki posvečeni določeni temi – sodelujejo otroci, starši, razrednik; govorilne ure – učenci, starši, učitelji; izleti, pohodi …).

10.  Delavec v jutranjem varstvu naj posveti večino časa dejavnostim, ki učenca sproščajo in psihično pripravijo na pouk: pogovarjanje – navajanje na poslušanje, poslušanje umirjene glasbe, poslušanje pravljic, likovno ustvarjanje, ….

11.  Za zdrav duh v zdravem telesu poskrbimo tudi delavci zavoda – drobna medsebojna presenečenja, prijaznost, skupna srečanja izven delovnega časa, skupno preživljanje prostega časa – šport, kultura.

12. Strokovni delavci cilje svoje letne priprave uskladijo in nadgrajujejo iz izvedbenih usmeritev.

V letnem delovnem načrtu določimo obseg, vsebino in organizacijo dela v zavodu. Planiramo pa tudi različne dejavnosti, akcije in prireditve, ki jih le nakažemo, natančnejšo vsebino določijo zadolženi izvajalci.

13. Za realizacijo in evalvacijo LDN zavoda je zadolžen ravnatelj.

 

 

3 ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAVODA

 

3.1 ORGANIZIRANOST ZAVODA

Za nemoteno delo zavoda je odgovoren ravnatelj Franc ŠULEK, prof. geografije in zgodovine, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda.

 

V času ravnateljeve odsotnosti ga nadomešča  Jasna MUNDA, prof. defektologije.

Ustanovitelj zavoda je Občina Središče ob Dravi.

Pomočnica ravnatelja za vodenje Vrtca Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi je Jasna MUNDA, svetovalna delavka v vrtcu.

 

Šolo upravljata ravnatelj in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat. (od aprila 2008 do 2012).

 

Pristojnosti sveta zavoda (ZOFVI 48. člen 1. odstavek): »Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.«

 

Svet zavoda

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK

KOGA ZASTOPA

NASLOV

FUNKCIJA V SVETU ZAVODA

1.

Andreja Šut

šolo

Veličane 16, Ivanjkovci

predsednica

2.

Lidija Palčič

šolo

M. Brebrovnik 41,  Ivanjkovci

članica

3.

Ivica Kanič

šolo

Ljutomerska 10, Središče ob Dravi

članica

4.

Mirjam Simonič

vrtec

Heroja Kerenčiča 12, Ormož

članica

5.

Smiljana Kovačič

vrtec

Slovenska c. 46, Ormož

članica

6.

Stanka Horvat

svet staršev

Trate 11,  Središče ob Dravi

članica

7.

Silvija Kuhar

svet staršev

Slovenska cesta 65, Središče ob Dravi

članica

8.

Davorin Rihtarič

svet staršev vrtca

Obrež 45, Središče ob Dravi

član

9.

Jurij Dogša

ustanovitelja

Grabe 22, Središče ob Dravi

član

10.

Bojan Mlakar

ustanovitelja

Ljutomerska c. 1/a, Središče ob Dreavi

namestnik preds.

11.

Roman Medik

ustanovitelja

Dravska ulica 6, Središče ob Dravi

član

 

Predstavnike staršev v svet zavoda volita sveta staršev, ki sta sestavljena iz predstavnikov staršev vsakega posameznega oddelka v vrtcu in šoli in sta organizirana za uresničevanje interesov otrok, učencev in staršev v zavodu.

 

Svet staršev šole

Zap.

Št.

Ime in priimek

naslov

zastopa oddelek

Funkcija

v svetu staršev

Namestnik

1.

Mojca Žerjav

Slovenska c. 37  Središče ob Dravi

1.

članica

Damjan Kuharič

2.

Katja Volgemut

Dolga lesa 4, Ormož

2.

članica

3.

Renata Košti

Šalovci 8, Središče ob Dravi

3.

članica

Martina Novak

4.

Barbara Pavlič

Šalovci 48, Središče ob Dravi

4.

članica

5.

Maja Cverlin

Slovenska c. 62, Središče ob Dravi

5.

članica

Marjeta Kramberger

6.

Monika Kocuvan

Šolska ul. 21, Središče ob Dravi

6.

članica

7.

Vida Škvorc

Breg 1, Središče ob Dravi

7.

članica

8.

Stanka Horvat

Trate 11, Središče ob Dravi

8.

članica

9.

Silvija Kuhar

Slovenska c. 65, Središče ob Dravi

9.

članica

 

Pristojnosti sveta staršev (ZOFVI 66. člen 4. odstavek): »Svet staršev šole: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,  daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole.«

 

Svet staršev vrtca

Zap. Štev.

Ime in priimek

naslov

zastopa oddelek

Funkcija

v svetu staršev

1.     

Nives Imerovič

Slovenska c. 75, Središče ob Dravi

2. skupina

2.     

Marjan Razlag

Šinkova ul. 16a, Središče ob Dravi

5. skupina

3.     

Sandra Žerjav

Slovenska c. 44, Središče ob Dravi

3. skupina

4.     

Renata Nemec

Dravska ul. 15, Središče ob Dravi

1. skupina

5.     

Davorin Rihtarič

Obrež 45, Središče ob Dravi

4. skupina

Abecedni seznam  zaposlenih na Osnovni šoli Središče ob Dravi in v Vrtcu Navihanček v šolskem letu 2010/2011:

Z.ŠT.

PRIIMEK IN IME

OSNOVNO DELO, KI GA OPRAVLJA

OPOMBE

1.

ANTOLIN Petra

pomočnica vzgojiteljice

d. č. 31/ 8-2011

2.

BURJAN Tjaša

pomočnica vzgojiteljice

 

3.

CVETKO Dragica

učiteljica glasbene vzgoje,  knjižničarka

 

4.

CUK Marjeta

vzgojiteljica

 

5.

DALJAVEC Olga

učiteljica kemije in biologije

 

6.

DOGŠA Zdenka

učiteljica matematike

 

7.

DOVEČER Silva

poslovni sekretar

 

8.

FILIPIČ Antonija

učiteljica 1. r.

 

9.

GAVEZ Bojan

hišnik

 

10.

GOVEDIČ Albina

kuharica

bolniška

11.

HANŽELIČ Matjaž

učitelj angleščine

 

12.

HORVAT Valerija

učiteljica 3. r.

 

13.

HUDIN Darja

učiteljica likovne vzgoje

 

14.

IVANUŠA Dragica

učiteljica 4. r.

 

15.

IVANUŠA Suzana

čistilka vrtec

 

16.

JANEŽIČ Marko

pomočnik vzgojiteljice

d. č. 31/8-2011

17.

KANIČ Ivica

učiteljica geografije in zgodovine

 

18.

KOLBL Boštjan

učitelj matematike

 

19.

KOSI Anita

vzgojiteljica

d. č. 31/8-2011

20.

KOSI Sonja

učiteljica 2. r.

 

21.

KOVAČIĆ Klaudija

čistilka

 

22.

KOVAČIČ Smiljana

vzgojiteljica

 

23.

LUKMAN Lidija

učiteljica športne vzgoje

 

24.

MAJCEN Klaudia

kuharica – vrtec

 

25.

MEŠKO MERC Lidija

učiteljica slovenskega jezika

 

26.

MUNDA Breda

vzgojiteljica

d. č. 31/8-2011

27.

MUNDA Jasna

svetovalna delavka

 

28.

NEMEC Majda

čistilka in pomočnica v kuhinji

 

29.

OREŠNIK Violeta

OPB

 

30.

PALČIČ Lidija

učiteljica 5. r.

 

31.

RAKUŠA Nina

pomočnica vzgojiteljice

d. č. 31/8-2011

32.

RIZMAN Anita

čistilka

 

33.

SIMONIČ Mirjam

pomočnica vzgojiteljice

 

34.

ŠULEK Franc

ravnatelj

 

35.

ŠUT Andreja

učiteljica nemščine

 

36.

VOLGEMUT Katja

vzgojiteljica

 

37.

ZADRAVEC Jože

učitelj tehnične vzgoje in fizike

 

38.

ŽERJAV Vesna

čistilka – vrtec

nadom. bolniške

39.

HAVLAS Vojka*

učiteljica slovenskega jezika

 

40.

PROSNIK Milka *

učiteljica nemščine

 

41.

RIŽNAR Urška **

učiteljica za DSP – defektologinja

 

42.

TOMAŽIČ Mateja **

učiteljica za DSP – logopedinja

 

43.

JURGEC Ivanka***

org. prehrane in zdr. – higien. režima vrtca

pogodbeno

* V delovnem razmerju na OŠ Miklavž pri Ormožu.

** V delovnem razmerju na OŠ Stanka Vraza

*** V delovnem razmerju v VVZ Ormož

 

Strokovni organi zavoda so: učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, razredniki.

3.2 ŠOLSKI OKOLIŠ IN ŠOLSKI PROSTOR

Varna pot v šolo

Po Zakonu o varstvu v cestnem prometu je odgovornost za večjo varnost otrok v cestnem prometu naložena predvsem staršem, zato naj mu bodo v vzgled s svojimi dejanji v prometu.

Otroci mlajši od 7 let morajo imeti na poti v vrtec in šolo ter domov spremstvo. To so lahko starši ali druge odrasle osebe. Če starši dovolijo, lahko njihovega otroka spremljajo tudi otroci starejši od 10 let. Če pa otrok, ki še ni dopolnil 7 let, nima spremstva na poti v vrtec ali šolo in iz nje, so starši dolžni predložiti pisno soglasje.

Starši naj spremljajo učenca po 7. letu starosti v šolo tako dolgo, da postane samostojen in odgovoren udeleženec v prometu. Pokažejo mu, kje in kako lahko prečka cesto in ga poučijo o nevarnosti. Učenci prvih razredov naj nosijo rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, kresničko. Otrok naj gre v šolo pravočasno. Po Središču naj hodi po pločniku, sicer pa po levi strani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet.

 

Šolski okoliš zajema naselja Godeninci, Grabe, Obrež, Središče ob Dravi in Šalovci. Učenci hodijo v šolo peš, se vozijo s kolesi ali z avtobusom.

 

Učenci po naseljih in razredih:

Razred

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

sk.

Naselje

Godeninci

0

0

0

0

3

1

0

0

6

10

Grabe

0

2

1

0

0

1

0

1

1

6

Obrež

0

7

6

7

3

6

6

2

3

40

Središče

10

8

4

5

6

5

9

13

8

68

Šalovci

1

1

1

1

0

2

1

2

0

9

Obč. Ormož

0

2

2

0

0

0

0

0

0

4

Skupaj

11

20

14

13

12

15

16

18

18

137

3.3 PROSTORSKI POGOJI

Razporeditev oddelkov po matičnih učilnicah:

Zap. št.

razred

štev.

učencev

razrednik

 

Matična učilnica

nadstropje

1.

1.

11

ANTONIJA FILIPIČ

1. raz.

PRITLIČJE

2.

2.

19

SONJA KOSI

2. raz.

PRITLIČJE

3.

3.

14

VALERIJA HORVAT

3. raz.

I. NADSTR.

4.

4.

13

DRAGICA IVANUŠA

4. raz.

I. NADSTR.

5.

5.

12

LIDIJA PALČIČ

5. raz.-čitalnica

I. NADSTR.

6.

6.

15

LIDIJA MEŠKO MERC

SLO

II. NADSTR.

7.

7.

16

ANDREJA ŠUT

TJN

II. NADSTR.

8.

8.

18

DRAGICA CVETKO

GVZ

PRITLIČJE

9.

9.

18

IVICA KANIČ

GEO – ZGO

II. NADSTR.

10.

OPB-1

30

VIOLETA OREŠNIK

1. raz.

1. RAZ. PRITL.

11.

OPB-2

25

JOŽE ZADRAVEC

4. raz

4. RAZ.

12.

VRTEC

14

MARJETA CUK

igralnica

PRITLIČJE (3. R.)

 

Garderobe za učence od 1. do 3. razreda in za vrtec bodo v pritličju pri vhodu za 1. triado in na hodniku, garderobe za učence od 4. in 5. razreda bodo v hodniku v pritličju. Garderobe za učence od 6. do 9. razreda bodo v pritličju pri glavnem vhodu v šolo. Na šoli je pet učilnic za razredni pouk. Predmetni pouk imamo v sedmih specializiranih učilnicah in v eni manjši kuhinji – učilnici gospodinjstva. Za športno vzgojo imamo telovadnico. Za pouk v nivojskih skupinah ali individualno delo so na razpolago proste učilnice in kabineti. Imamo tudi računalniško učilnico, knjižnico in čitalnico, ki jo bomo uporabili za matično učilnico 5. razreda, ker v učilnici 3. razreda v pritličju gostuje oddelek iz vrtca.

 

VARSTVO VOZAČEV poteka v prostih učilnicah in od 13.30 dalje v predprostoru pri knjižnici.

 

ODDELKI V VRTCU:

Zap.

št.

Oddelek

št. otrok

Vzgojiteljica

Pomočnik-ca vzgojiteljice

1.

Het. 1in 2 leti

12

Breda Munda

Mirjam Simonič

2.

Het. 1 in 2 leti

12

Anita Kosi

Tjaša Burjan

3.

Hom. 3-4 leta

14

Katja Volgemut

Marko Janežič

4.

Het. 4 in 5 let

15

Smiljana Kovačič

Petra Antolin

5.

Het. 4 in 5 let

14

Marjeta Cuk

Nina Rakuša

 

3.4 RAZREDNIKI, ŠTEVILO UČENCEV

Šolo obiskuje 137 učencev. V prvem triletju je 45 učencev. V drugem triletju je 40 učencev. V tretjem triletju je 52 učencev. V razredu je povprečno 15 učencev, kar daje lepe možnosti za individualizacijo pouka.

V šolo se vozi z avtobusom ali s kolesi več kot polovica vseh učencev. Avtobusne linije imamo organizirane na dveh relacijah: I. linija: ŠALOVCI – OBREŽ – SREDIŠČE in

II. linija: GODENINCI- SREDIŠČE.

Oddelki, razredniki in število učencev:

Zap.

Št.

Razred

Oddelek

Razrednik

število učencev 1. 9. 2010

 

Moški

Ženske

Skupaj

 

 

Spre-membe

 

Spre-membe

 

Spre-membe

 

1.

1.

Antonija FILIPIČ

6

 

5

 

11

 

 

2.

2.

Sonja KOSI

10

 

10

 

20

 

 

3.

3.

Valerija HORVAT

7

 

7

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

4.

Dragica IVANUŠA

7

 

6

 

13

 

 

5.

5.

Lidija PALČIČ

7

 

5

 

12

 

 

6.

6.

Lidija MEŠKO MERC

6

 

9

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

7.

Andreja ŠUT

8

 

8

 

16

 

 

8.

8.

Dragica CVETKO

11

 

7

 

18

 

 

9.

9.

Ivica KANIČ

10

 

8

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

ŠOLA

 

72

 

65

 

137

 

 

11.

OPB (1+2)

Violeta OREŠNIK

 

 

 

 

30

 

12.

OPB (3. – 5.)

Jože ZADRAVEC

 

 

 

 

25

 

3.5 SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

 

V osnovni šoli velja PREDMETNIK, ki ga je sprejel Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije.

Iz njega sledi, da je tedenska:

– učna obveza učitelja 22 ur po 45´,

– učna obveza učitelja slovenskega jezika 21 ur po 45´,

– obveznost učitelja v podaljšanem bivanju 25 ur po 50’,

– obveznost učitelja v jutranjem varstvu 35 ur po 60’,

– knjižničar 40 ur (1 delavec na 20 oddelkov)

– računalničar 40 ur (0,25 delovnega mesta za od 9 do 12 oddelkov).

 

Vrtec:

–          vzgojiteljevo neposredno delo z otroki ne sme presegati 30 ur tedensko,

–          neposredno delo pomočnika vzgojitelja z otroki ne sme presegati 35 ur tedensko.

 

Učiteljev 40 – urni delavnik pa obsega še:

– vodenje in organizacija ostalih dejavnosti po LDN,

– vodenje predpisane dokumentacije in evidenco opravljenega dela,

– sprotno vsebinsko in metodično pripravo na pouk in ostale dejavnosti,

– pripravo ustreznih učnih pripomočkov, strokovno izpopolnjevanje, sodelovanje s starši, šolsko svetovalno službo in drugimi zunanjimi akterji, mentorstvo organizacijam, poverjeništva, spremstva, sodelovanje v organih zavoda…

Učiteljeva individualna letna priprava z dogovorjeno dokumentacijo je vedno na vpogled.

Predlog sistemizacije delovnih mest za šolo potrdi MŠŠ RS v mesecu oktobru.

Vrtec:

Delovna obveznost vzgojiteljice obsega (v okviru 40 urnega delavnika):

–          pripravo na vzgojno delo,

–          načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela,

–          delo s starši,

–          sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu,

–          vodenje predpisane dokumentacije,

–          izvajanje delovnih nalog iz LDN vrtca.

Delovna obveznost pomočnice vzgojitelje obsega (v okviru 40 urnega delavnika):

–          sodelovanje z vzgojiteljico pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku,

–          opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca,

–          izvajanje delovnih nalog iz LDN vrtca.

Razredništvo:

V 1. in 9. razredu se vrednoti z eno uro tedensko, v ostalih razredih pa s pol ure.

 

 

Sistematizacijo vsako novo šolsko leto potrdi MŠŠ za program OŠ in Občina Središče ob Dravi za program vrtca.

ŠTEVILO PEDAGOŠKIH UR PO PREDMETNIKU ZA ŠOL. LETO 2010/2011

Razred

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pr. St.

šola

Št. uč

6+5=11

10+10=20

7+7=14

7+6=13

7+5=12

6+9=15

8+8=16

11+7=18

10+8=18

136

SLO

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

17

47

SLO-II. – dif

 

 

 

 

 

 

 

3,5

4,5

8

8

MAT

4

4

5

5

4

4

4

4

4

16

38

MAT-II –dif.

 

 

 

 

 

 

 

4

4

8

8

TJN

 

 

 

2

3

4

4

3

3

19

19

TJN-II

 

 

 

 

 

 

 

3

3

6

6

TJA

 

 

 

 

 

 

2

2

2

6

6

LVZ

2

2

2

2

2

1

1

1

1

4

14

GVZ

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

7

13

DRU

 

 

 

2

3

 

 

 

 

5

GEO

 

 

 

 

 

1

2

1,5

2

6,5

6,5

ZGO

 

 

 

 

 

1

2

2

2

7

7

DDE

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

2

SPO

3

3

3

 

 

 

 

 

 

9

FIZ

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

4

KEM

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

4

BIO

 

 

 

 

 

 

 

1,5

2

3,5

3,5

NAR

 

 

 

 

 

2

3

 

 

5

5

NIT

 

 

 

3

3

 

 

 

 

6

TIT

 

 

 

 

 

2

1

1

 

4

4

GOS

 

 

 

 

1

1,5

 

 

0,57

3,07

3,07

ŠVZ

3

3

3

3

3

3+0

2+2

2+0

2+2

13

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LS1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

SDP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

IZB. POK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

IZB. UBE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

IZB. SPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

IZB. NPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

IZB. ŠSP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

IZB. IŠP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

SKUPAJ IZB. PRED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

SKUPAJ OBVEZNI PROGRAM

20

21

22

23,5

25,5

25,5

27

27,5

+10,5

=38

28,07

+13,5

=41,57

 

229,07

+26,00

=255,07

V OŠ MIKLAVŽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17+2 PB

19

DOD-DOP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

PB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

ISP

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4,5

JV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,25

ANG– tečaj (1. – 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3.ura ŠVZ

 

 

 

 

 

 

2

0,5

1

3,5

SKUPAJ

RAZŠIRJENI

PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107,25

ID

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

18

RAZ

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

5,5

OSTALO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ ŠOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385,82

Ø  Šola lahko organizira 9  skupin za izbirne predmete! 33. čl. Pravilnika o normativih in standardih v OŠ: (15+18+19):23+2×3 =8,26+1=9,26=9 skupin

Ø  42 pedagoških ur je MŠŠ dodelilo za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami po odločbah,

Ø  20 ur za kolesarski izpit v 5. razredu,

Ø  55 ur za PB,

Ø  0,12 laboranta

 

 

 

 

 

Obremenitev strokovnih delavcev po predmetniku in elementi za sistemizacijo delovnih mest– šolsko leto 2010/2011

zap.

št.

razrednik,

učitelj

Razr.

pouk

S/D

izb.

pred.

pouk v oš

M/O

sk. obv.

progr.

sk.

razš.

prog.

sk.

drugo

sk./učit.

šola

Raz.

1.

Antonija Filipič

6+5=11

1

20

 

 

21

4

1

26,00

2.

Sonja Kosi

9+10=19

0,5

21

 

 

21,5

1

1,5

24,00

3.

Valerija Horvat

7+7=14

0,5

22

 

 

22,5

1

1

24,50

4.

Dragica Ivanuša (-2)

7+6=13

0,5

20

 

 

20,5

3

0

23,50

5.

Lidija Palčič

7+5=12

0,5

20

 

 

20,5

4,57

1

26,07

6.

Lidija Meško

9+6=15

0,5

17

 

 

17,5

4

0,5

22,00

7.

Andreja Šut

8+8=16

0,5

19

 

2

21,5

1

1

23,50

8.

Dragica Cvetko (-2)

11+7=18

0,5

7

 

 

7,5

6

18

31,50

9.

Ivica Kanič (-2)

11+8=19

1

15,5

 

 

16,5

8

0

24,50

10.

Zdenka Dogša (-2)

 

16

 

 

16

6

0,5

22,50

11.

Olga Daljavec

 

15,57

3

 

18,57

1,5

3

23,07

12.

Jože Zadravec

 

8

 

 

8

16

0,5

24,50

13.

Lidija Lukman (-2)

 

13

4

 

17

1

3,5

21,50

14.

Darja Hudin

 

4

1

 

5

5

3,6

13,60

15.

Matjaž Hanželič

 

6

1

6

13

0

14

27,00

16.

Boštjan Kolbl

 

8

 

9

17

3

6,5

26,50

17.

Violeta Orešnik

 

25

 

 

0

25

0

25,00

18.

Jasna Munda

 

0

 

 

0

2

18

20,00

19.

Silva Dovečer

 

0

 

 

0

2,50

0

2,50

20.

Vojka Havlas

 

8

 

 

8

0

0

8,00

21.

Milka Prosnik

 

6

 

 

6

0

0

6,00

22.

Urška Rižnar

 

0

 

 

0

23,00

0

23,00

23.

Mateja Tomažič

 

0

 

 

0

5,00

0

5,00

24.

Kristina Podgorelec

 

0

 

 

0

1,00

0

1,00

25.

Marinka Kadiš

 

0

 

 

0

3,75

18,75

22,50

 

SKUPAJ ŠOLA *

 

 

 

 

 

277,57

127,32

92,35 

497,24 

*Vštete so ure za knjižnico, računalništvo, svetovalno delo itd..

 

 

 

3.7 ORGANIZIRANOST UČENCEV V OŠ

ODDELČNA SKUPNOST

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Za funkcioniranje oddelčne skupnosti je odgovoren razrednik. Delo oddelčne skupnosti je podrobneje opredeljeno v Pravilih šolskega reda OŠ Središče ob Dravi.

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki vsako leto sprejme letni program dela. Člani oddelčne skupnosti izvolijo po dva predstavnika v skupnost učencev šole.

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti. Imenuje ga ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.

Prvi sklic skupnosti učencev šole v tekočem šolskem letu opravi ravnatelj.

Naloge oddelčne skupnosti so podrobneje opredeljene v Pravilih šolskega reda OŠ Središče ob Dravi.

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT

Šolski otroški parlament sestavljajo trije učenci vsakega oddelka, ki jih predlaga oddelek. Šolski otroški parlament se skliče enkrat letno. Sklicatelj šolskega otroškega parlamenta je mentor skupnosti učencev šole, lahko pa tudi ravnatelj. Člani šolskega otroškega parlamenta izberejo tri predstavnike šole za medobčinski otroški parlament.

Na šolskem otroškem parlamentu se razpravlja o temi, ki jo na ravni države izbere Nacionalni otroški parlament. Tema letošnjega šolskega otroškega parlamenta je: Vpliv družbe in medijev na oblikovanje mladostnika.

Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj dvakrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.

 

 

4 PROGRAM DELA STROKOVNIH IN VODSTVENIH DELAVCEV

 

Podrobnejše naloge učiteljskega zbora, oddelčnega učiteljskega zbora, razrednika, strokovnih aktivov, ravnatelja, sveta staršev in sveta zavoda so zapisane v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Pravilih šole.

 

4.1 PLAN DELA RAVNATELJA

A. Pedagoško svetovalno delo

q  Hospitacije :

– V šolskem letu 2010/2011 bom hospitiral pri vseh strokovnih delavcih v šoli in vrtcu.

q  Svetovanja učiteljem in vzgojiteljem:

– Zraven vsakodnevnega svetovalnega dela pri učno-vzgojnem procesu bom pomagal učiteljem reševati vzgojne probleme in jih usmerjal k boljšemu delu v razredu.

q  Delo z učenci:

–          stalni stiki z učenci,

–          reševanje vzgojnih problemov.

q  Delo s starši:

– Skrbel bom, da bom imel stalne stike s starši, predvsem s svetoma staršev,

– spremljal bom izvajanje vseh aktivnosti in prednostnih nalog, ki smo jih zapisali v LDN,

– sodeloval bom pri delu UO šolskega sklada in sklada vrtca.

 

B. Organizacijsko – finančne naloge

q  Sodeloval bom s Svetom zavoda,

q  skrbel bom za organizacijo dela po LDN in urniku,

q  skrbel bom za dobro finančno in materialno poslovanje zavoda.

C. Programiranje dela

q  Izdelal bom LDN in ostale načrte,

q  izdelal bom načrt finančnega poslovanja zavoda.

 

Č.  Študijsko delo

q  Spremljal bom novosti na področju pedagoškega dela in se udeleževal strokovnih seminarjev.

 

D. Opravljal bom vsa druga dela, ki so v pristojnosti ravnatelja.

 

4.2 DELO UČITELJEV

UČITELJI:

 • Izdelajo letne priprave na vzgojno-izobraževalno delo,
 • vodijo vzgojno-izobraževalno delo in ostale dejavnosti na osnovi LDN, šolskega koledarja, predmetnika in lastne letne priprave,
 • vodijo predpisano dokumentacijo in evidenco opravljenega dela,
 • skrbijo za stalno izpopolnjevanje,
 • udeležujejo se vseh aktivov,
 • udeležujejo se seminarjev na podlagi letnega načrta izobraževanja strokovnih delavcev, ki ga oblikuje šolska svetovalna delavka,
 • skrbijo za medsebojno sodelovanje, ter sodelovanje z učenci in starši.

 

RAZREDNIKI:

o   redno spremljajo uspeh in vzgojno problematiko oddelka,

o   skrbijo za oblikovanje oddelčnih skupnosti,

o   redno izpopolnjujejo uradne knjige,

o   organizirajo roditeljske sestanke in govorilne ure.

 

VZGOJITELJICE in POMOČNICE VZGOJITELJIC:

Delovna obveznost vzgojiteljice zajema:

–          pripravo na vzgojno delo,

–          načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela,

–          delo s starši,

–          sodelovanje pri organizaciji življenja in dela v vrtcu,

–          vodenje predpisane dokumentacije,

–          izvajanje delovnih nalog iz LDN vrtca.

Delovna obveznost pomočnice vzgojitelje zajema:

–          sodelovanje z vzgojiteljico pri načrtovanju, izvajanju in pripravi vzgojnega dela v oddelku,

–          opravljanje drugih nalog, povezanih z dejavnostjo vrtca,

–          izvajanje delovnih nalog iz LDN vrtca.

 

 

4.3 AKTIVI – ŠTUDIJSKE SKUPINE

A. ŠOLSKI AKTIVI

–          Aktiv učiteljev razredne stopnje vodi Violeta Orešnik.

–          Aktiv učiteljev predmetne stopnje vodi Lidija Lukman.

–          Strokovni tim Zdrave šole vodi Valerija HORVAT.

 

B. AKTIVI VZGOJITELJIC

Aktiv vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic vodi  Breda MUNDA.

 

C. MEDOBČINSKI AKTIVI

Tisti strokovni delavci šole in ravnatelj, za katerih področja dela so organizirani medobčinski aktivi, sodelujejo v teh aktivih.

 

Č. ŠTUDIJSKE SKUPINE

Strokovni delavci šole sodelujejo v študijskih skupinah v okviru mentorske mreže šol, ki delajo po svojih letnih načrtih.

 

STROKOVNE EKSKURZIJE:

Ø  Strokovna ekskurzija za celoten kolektiv – junij 2011.

Ø  3-dnevna strokovna ekskurzija, izobraževanje in načrtovanje v CŠOD za strokovne delavce – avgust 2011.

 

4.4 DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalna delavka  dela po programu dela šolske svetovalne službe, ki je v prilogi LDN šole.

4.5 ZBOR UČITELJEV – KONFERENCE Plan konferenc:

Zap. Št.

DATUM

Ura

OBLIKA KONFERENCE

VSEBINA –ŠTUDIJSKA TEMA

NOSILEC KONF. Ali  ŠTUDIJSKE TEME

1.

26/8-10

9,00

pedagoško organizacijska

LDN šole – priprava osnutka

 

ravnatelj

2.

28/9-10

15,00

pedagoško –organizacijska

LDN šole – sprejem LDN

Urnik in organizacija dela

ravnatelj

3.

20/10-10

15,00

študijsko –organizacijska

 

ravnatelj

svetovalna delavka

4.

 

16/11-10

15,00

študijsko –

organizacijska

 

ravnatelj

svetovalna delavka

5.

15/12-10

15,00

študijsko – organizacijska

 

ravnatelj

svetovalna delavka

6.

31/1-11

12,30

OCENJEVALNA

1. triletje

Učno – vzgojni rezultati ob polletju

ravnatelj

 

7.

31/1-11

15,00

OCENJEVALNA

2. in 3. triletje

Učno – vzgojni rezultati ob polletju

ravnatelj

 

8.

16/2-11

15,00

študijsko –

organizacijska

 

ravnatelj

svetovalna delavka

9.

22/3-11

15,00

študijsko –

organizacijska

 

ravnatelj

svetovalna delavka

10.

12/4-11

15,00

pedagoško -organizacijska

 

ravnatelj

11.

18/5-11

15,00

študijsko –

organizacijska

Osnutek LDN za šol. leto 2011/12

ravnatelj

svetovalna delavka

12.

13/6-11

15,00

OCENJEVALNA za 9. razred

Pregled učno – vzgojnih rezultatov v šol. letu

ravnatelj

13.

21/6-11

15,00

OCENJEVALNA – ostali

Pregled učno – vzgojnih rezultatov v šol. letu

ravnatelj

14.

28/6-11

8,00

pedagoško – organizacijska

Evalvacija dela, pedagoška dokumentacija in osnutek LDN šole 2011/12

ravnatelj

vodja vrtca

15.

25/8-11

9,00

pedagoško – organizacijska

Organizacija dela v šol. letu 2011/12 in LDN

ravnatelj

4. 6 VZGOJITELJSKI ZBOR – KONFERENCE

Konference skupaj z učiteljskim zborom:

Zap. Št.

DATUM

Ura

VRSTA KONFERENCE

VSEBINA –ŠTUDIJSKA TEMA

NOSILEC KONF. Ali  ŠTUDIJSKE TEME

1.

Avgust

2011

 

pedagoško – organizacijska

Organizacija dela v šol. letu 2011/12 in LDN

F. Šulek

Konference vzgojiteljskega zbora:

Zap. Št.

DATUM

Ura

OBLIKA KONFERENCE

VSEBINA – ŠTUDIJSKA TEMA

NOSILEC KONF. Ali  ŠTUDIJSKE TEME

1.

6/9-10

 

Pedagoško – organizacijska

LDN vrtca za šolsko leto 2010/2011

F. Šulek, J. Munda

2.

Jan./feb. 2011

 

Pedagoško – organizacijska

Evalvacija opravljenega dela in načrtovanje do konca šolskega leta 2010/2011

F. Šulek, J. Munda

3.

Junij 2011

 

Pedagoško – organizacijska

Evalvacija opravljenega dela in načrtovanje za naslednje šolsko leto

F. Šulek, J. Munda

5 VSEBINA IN ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

5.1 OBVEZNI PROGRAM

5.1.1 ŠOLSKI KOLEDAR

MESEC

DEL. DNEVI

SOB., NED.,

POČITNICE

SKUPAJ

PO

TO

SRE

ČET

PET

SOB

 

 

 

PRAZNIKI

PROSTO

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER

22

8

0

30

4

4

5

5

4

 

 

OKTOBER

16

10

5

31

3

3

3

3

4

 

 

NOVEMBER

21

9

0

30

4

5

4

4

4

 

 

DECEMBER

18

8

5

31

3

3

4

4

4

 

 

JANUAR

21

10

0

31

5

4

4

4

4

 

 

FEBRUAR

13

9

6

28

2

2

3

3

3

 

 

MAREC

24

7

0

31

4

5

5

5

4

1

 

APRIL

16

11

3

30

3

3

3

3

4

 

 

MAJ

22

9

0

31

4

5

4

4

4

1

 

JUNIJ

18

8

4

30

3

3

4

4

4

 

 

JULIJ

0

8

23

31

 

 

 

 

 

 

 

AVGUST

0

11

20

31

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ

191 

108 

66 

365

35

37

39

39

39

2

 

I. TRILETJE

 

 

 

 

 

 

PO

TO

SRE

ČET

PET

SO

 

začetek pouka : 1.9.2010 – sreda

ŠPORT. DAN (5)

1

1

1

1

1

 

jesenske počitnice: 25.10.-29.10.2010

 

 

novoletne počitnice: 27.12.  do 31.12.2010.

KULT. DAN (4)

1

1

1

1

 

PO 7. 2. 2011 prosto – delamo SO 5. 3. 2011

 

 

zimske počitnice: 21.2 do 25.2.2011

NARAV.DAN (3)

1

1

1

 

pust: 8.3.2011

 

 

 

TO 26. 4. 2011 prosto – delamo SO 14. 5. 2011

TEH. DNEVI (3)

1 

1

1

 

prvomajske počitnice:28.4 do 29.4. 2011

 

 

poletne počitnice: 25.6. do 31.8.2011

SKUPAJ DNEVI (15)

0

2

4

4

3

2

 

 

POUK

35

35

35

35

36

 

 

 

 

DEL. DNEVI

35

37

39

39

39

2

 

 

II. IN III. TRILETJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO

TO

SRE

ČET

PET

SO

 

 

 

 

ŠPORT. DAN (5)

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULT. DAN (3)

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARAV.DAN (3)

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEH. DNEVI (4)

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ DNEVI (15)

0

2

3

4

4

2

 

 

 

 

POUK 4.- 9.R

35

35

36

35

35

 

 

 

 

DEL. DNEVI

35

37

39

39

39

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na razpolago imamo 191 šolskih dni, kar pa ne pomeni, da bo dovolj za realizacijo pouka. Ker odpadejo še dnevi pouka za zdravniške preglede, informativne dni učencem 9. razreda,  NPZ, testiranja itd…, bo problem za realizacijo pouka v nekaterih razredih.

5.1.1.1 OCENJEVALNA OBDOBJA

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji

I.                   ocenjevalno obdobje: 1. 9. 2010 do 31. 1. 2011,

II.                 ocenjevalno obdobje: 1. 2. 2011 do 24. 6. 2011 (do 15. 6. 2011 za učence 9. razreda).

Ø  Za učence posameznega oddelka je lahko pouka prost dan tudi dan, ko se izvajajo redni sistematični zdravstveni pregledi.

Ø  Ob dnevih, ko učenci 6. in 9. razreda opravljajo nacionalno preverjanje znanja, se zanje pouk po urniku ne izvaja in velja prilagojen program dela.

 

5.1.1.2 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Izvajali bomo nacionalno preverjanje znanja za učence 6. razreda in 9. razreda. Za učence 6. razreda je NPZ prostovoljno, za učence 9. razreda pa je NPZ ob koncu tretje triade obvezno.

Namestnik ravnatelja za koordinacijo in izvedbo NPZ na šoli je Jasna Munda.

 

Datume za NPZ je določil minister za šolstvo in šport:

NPZ: REDNI ROK

 

v sreda, 1. september 2010

objava sklepa ministra o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta pri NPZ

v torek, 1. marec 2011

objava sklepa ministra o določitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje z NPZ iz določenega tretjega predmeta

v sreda, 4. maj 2011

NPZ iz matematike za 6. in 9. r.

v petek, 6. maj 2011

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.

v ponedeljek, 9. maj 2011

NPZ iz tujega jezika za 6. r.

NPZ iz tretjega predmeta za 9. r.

v petek, 27. maj 2011

seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ

v sreda, 1. junij 2011

razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za učence 6. r.

v sreda, 15. junij 2011

razdelitev zaključnih spričeval za učence 9. r. z vpisanimi dosežki na NPZ

 

NPZ NAKNADNI ROK (samo za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti

 

v ponedeljek, 30. maj 2011

NPZ iz matematike

v torek, 31. maj 2011

NPZ iz slovenščine

v sreda, 1. junij 2011

NPZ iz tretjega predmeta

v četrtek, 9. junij 2011

seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ

 

5.1.1.3 PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI

Za učence 9. razreda: od 16. 6. do 28. 6. 2011  in od 18. 8. do 31. 8. 2011.

Za ostale učence: od 27. 6. do 8. 7. 2011 in od 18. 8. do 31. 8. 2011

 

5.1.2 ORGANIZIRANOST VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA

5.1.2.1 ŠOLSKI ZVONEC

Pouk poteka po urniku v eni izmeni.

Pouk za vse učence poteka od 7.45  ure in se konča najkasneje do 15. ure. V tem času se  izvajajo tudi ostale dejavnosti: dopolnilni in dodatni pouk, pouk izbirnih predmetov, interesne dejavnosti, fakultativni pouk angleškega jezika, razredne ure, …

Ker smo vključeni v MREŽO ZDRAVIH ŠOL SLOVENIJE, imamo rekreativni odmor za učence. Po tretji šolski uri bo rekreativni odmor za učence razredne stopnje, po četrti šolski uri pa za učence predmetne stopnje.

 

DNEVNA RAZPOREDITEV POUKA, ODMOROV IN ČASA ZA PREHRANJEVANJE:

RAZREDNA STOPNJA

PREDMETNA STOPNJA

ČAS

DEJAVNOST

ČAS

DEJAVNOST

7.45–8.30

1. učna ura

7.45–8.30

1. učna ura

8.30–8.50

malica (1.– 5. r.)

8.30–8.35

5′ odmor

8.50–9.35

2. učna ura

8.35–9.20

2. učna ura

9.35–9.40

5′ odmor

9.20–9.40

malica (6. – 9. r.)

9.40–10.25

3. učna ura

9.40–10.25

3. učna ura

10.25–10.40

rekreativni odmor

10.25–10.40

5′ odmor

10.40–11.25

4. učna ura

10.30–11.15

4. učna ura

11.25–11.30

5′ odmor

11.15–11.30

rekreativni odmor

11.30–12.15

5. učna ura

11.30–12.15

5. učna ura

12.15–12.20

5′ odmor

12.15–12.20

5′ odmor

12.20–13.05

6. učna ura

12.20–13.05

6. učna ura

13.05–13.25

odmor za kosilo ali malico

13.25–14.10

7. učna ura

13.25–14.10

7. učna ura

14.10–14.15

5′ odmor

14.10–14.15

5′ odmor

14.15–15.00

8. učna ura

14.15–15.00

8. učna ura

PREHRANA:

Zajtrk

7.00

Malica za 1. – 5. r.

8.30–8.50

Malica za 6. – 9. r.

9.20–9.40

Kosilo za 1. – 5. r.

11.30–13.25

Kosilo za predmetno stopnjo 6. – 9. r.

13.05–13.25

Popoldanska malica za OPB

14.00

REKREATIVNI ODMORI

Razredna stopnja

10.25–10.40

Predmetna stopnja

11.15–11.30

PRIHODI IN ODHODI AVTOBUSOV

RELACIJA

PRIHODI

V ŠOLO

ODHODI

IZPRED ŠOLE

Šalovci – Obrež – Grabe – Središče

7.35

13.35

 

 

15.15

Godeninci – Središče

7.40

13.25

 

 

15.05

 

5.1.2.2 DEŽURSTA MED ODMORI

Med prvim glavnim in drugim glavnim odmorom sta dežurna po dva določena učitelja, eden pri malici učencev in drugi pri rekreaciji učencev. V krajših odmorih sta dežurna oba učitelja. Natančen razpored dežurstev je v prilogi LDN šole.

 

Dežurni učitelj v telovadnici pri rekreativnem odmoru ali jedilnici:

–          poskrbi, da učenci dosledno upoštevajo pravila obnašanja v jedilnici in v telovadnici,

–          učence pričaka pri telovadnici/jedilnici,

–          ostali učitelji poskrbijo za odhod vseh učencev v telovadnico/jedilnico,

–          telovadnico/jedilnico zapustite 3 minute pred začetkom naslednje ure pouka,

–          v jedilnici navaja učence na kulturno hranjenje,

–          dežurni učitelj v telovadnici skrbi za red,

–          če se med odmorom zgodi kakršnakoli nezgoda (poškodba), mora najbližji prisoten odrasli delavec nuditi prvo pomoč, dežurni učitelj obvesti razrednika in vodstvo šole, ki ustrezno še nadalje poskrbi za poškodovanca, dežurni učitelj izpolni tudi nezgodni karton, razrednik pa o dogodku nemudoma obvesti starše.

 

5.1.2.3 DEŽURNI UČENEC

Dežurni so lahko samo učno uspešni učenci 7.,  8. in 9. razreda. Trajanje dežurstva: od 7.45 do 15.00 ure.

Malica za dežurnega učenca je od 9.20 do 9.40

Razredniki 7., 8. in 9. razreda pripravijo razporeditev dežurnih učencev, odgovorni so tudi za izvajanje nalog dežurnega učenca. Učenci, ki ne bodo dosledno opravljali nalog dežurnega, ne morejo več dežurati! Ne dežurajo učenci, ki imajo negativne ocene.

Vse naloge in pravila dežurnega učenca so izobešene  pri klopi dežurnega učenca.

Nekaj nalog dežurnega učenca:

–          sprejema obiskovalce šole (razen učencev, delavcev šole in pismonoša),

–          sedi tako, da opazi prihajajočega,

–          stopi do prišleka, ga pozdravi  in povpraša, kako mu lahko pomaga,

–          ga pospremi do želene osebe; odpiranje vrat,

–          kontrolira odhod učencev v telovadnico,

–          pregleda, če so torbe v učilnici pospravljene,

–          kontrolira zadrževanje učencev v sanitarijah, (Podatke pod zadnje tri točke zapiše na list ter o tem seznani dežurnega učitelja, le-ta pa razrednike.)

–          če dežurni učenec ugotovi, da so učenci brez učitelja, mora o tem obvestiti njihovega razrednika, ravnatelja ali tajnico.

 

5.1.2.4 DEŽURSTVA V PROSTIH URAH

Če imajo učenci prosto uro, ki je ni bilo moč pokriti z ustreznim urnikom (redni pouk, DDP, DPP, interesna dejavnost) so v prostoru za proste dejavnosti ali v učilnici. Z njimi je učitelj, ki nima pouka. Učenci v času pouka praviloma šolskih prostorov (zunanjih ali notranjih) ne smejo zapustiti. Razpored dežurstev učiteljev je v prilogi LDN.

5.1.2.5 DNEVI DEJAVNOSTI

Dneve dejavnosti sestavljajo kulturni, naravoslovni, športni dnevi in tehniški dnevi. Dnevi dejavnosti povezujejo discipline in predmetna področja vključena v predmetnik šole. Omogočajo utrjevanje in povezovanje znanj pridobljenih pri različnih predmetih in predmetnih področjih, uporabo teh znanj in praktično učenje. Delo je tu bolj živahno, zato vzpodbuja otrokovo vedoželjnost, ustvarjalnost in njegove lastne pobude. Tako ga šola usposablja za samostojno opazovanje ter pridobivanje izkušenj in znanj, za razvijanje spretnosti ter za samostojno reševanje problemov.

KULTURNI DNEVI

V okviru kulturnih dni si učenci ogledajo lutkovne, gledališke, baletne ali operne predstave, pripravljajo različne kulturne prireditve v šoli in kraju ter na njih aktivno sodelujejo.

Koordinatorica za kulturne dneve za učence od 6. do 9. r. je Lidija MEŠKO MERC, za učence od 1. do 5. r. pa razredničarke.

Razred

Kulturni dnevi

Čas

 

1.–9. r.

1. KD: ogled predstave

oktober

2. KD: pustni karneval v Središču

marec

3. KD: dan vzgojnih dejavnosti

med letom

1.–3. r.

4. KD: kulturne ure: lutkovno-gledališki abonma

med letom

TEHNIŠKI DNEVI

Program tehniških dni za učence od 6. do 9. r. je pripravil Jože ZADRAVEC, za učence od 1. do 5. r. pa razredničarke.

 

Razred

Tehniški dnevi

Čas

 

1.–3. r.

1. TD: Izdelki iz naravnih plodov

september/oktober

2. TD: Praznične delavnice

december

3. TD: Velikonočne delavnice

april

 

4. r.

1. TD: Izdelki iz naravnih plodov

september/oktober

2. TD: Praznične delavnice

december

3. TD: Velikonočne delavnice

april

4. TD: Od gline do izdelka

junij

 

5. r.

1. TD: Praznične delavnice

december

2. TD: Toplota in temperatura

februar

3. TD: Dejavnosti v CŠOD

maj

4..TD: Dejavnosti v CŠOD

maj

 

6. r.

1. TD: Obdelava lesa: od drevesa do izdelka

med letom

2. TD: Raziskovanje tehniške zapuščine – ogled Tehniškega muzeja Bistra

med letom

3. TD: Promet

med letom

4. TD: Ekskurzija  (povezovanje z geografijo)

med letom

 

7. in 8. r.

1. TD: Okolje naj bo čisto

med letom

2. TD: Raziskovanje tehniške zapuščine – ogled Tehniškega muzeja Bistra

med letom

3. TD: Tema bo določena med šolskim letom

med letom

4. TD: Ekskurzija  (povezovanje z geografijo)

med letom

 

9. r.

1. TD: Gospodinjstvo

med letom

2. TD: Gospodinjstvo

med letom

3. TD: Raziskovanje tehniške zapuščine – ogled Puhovega muzeja

med letom

4. TD: Ekskurzija (povezovanje z geografijo)

med letom

ŠPORTNI DNEVI

Program športnih dni za učence od 6. do 9. r. je pripravila Lidija LUKMAN, za učence od 1. do 5. r. pa razredničarke.

 

Razred

Športni dnevi

Čas

 

 

1., 2. in 4. r.

1. ŠD: jesenski kros

september

2. ŠD: rolanje

med letom

3. ŠD: plavanje

med letom

4. ŠD: pohod treh generacij

maj

5. ŠD: atletski troboj

maj/junij

 

 

3. r.

1. ŠD: jesenski kros

september

2. ŠD: rolanje

med letom

3. ŠD: sankanje

december/januar

4. ŠD: pohod treh generacij

maj

5. ŠD: atletski troboj

maj/junij

 

 

5. r.

1. ŠD: jesenski kros

september

2. ŠD: pohod treh generacij

maj

3. ŠD: atletski troboj

maj/junij

4. in 5. ŠD: športne dejavnosti v CŠOD

maj

 

 

6.–9. r.

1. ŠD: jesenski kros

jesen

2. ŠD: smučanje, sankanje

zima

3. ŠD: pohod ob dnevu treh generacij

maj

4. ŠD: športne igre, orientacijski pohod, preverjanje plavanja ali zimske aktivnosti

med letom

5. ŠD: atletski mnogoboj

maj

NARAVOSLOVNI DNEVI

Program naravoslovnih dni za učence od 6. do 9. r. je pripravila Olga DALJAVEC, za učence od 1. do 5. r. pa razredničarke.

 

Razred

Naravoslovni dnevi

Čas

 

1.–4. r.

1. ND: Darovi jeseni – plodovi

september/oktober

2. ND: Življenjska okolja – rastline in živali

april

3. ND: Ekologija

maj

 

5. r.

1. ND: Darovi jeseni – vinograd

september/oktober

2. ND: Življenjska okolja – gozd

april

3. ND: Dejavnosti v CŠOD

maj

 

6. r.

1. ND: Mleko

september

2. ND: Barve

marec

3. ND: Parki

maj

 

7. r.

1. ND: Živalski vrt Ljubljana

oktober

2. ND: Rastlinstvo Pohorja

februar

3. ND: Živali v umetnem okolju

februar

 

8. r.

1. ND: Živalski vrt Ljubljana

oktober

2. ND: Ekologija

april

3. ND: Sistematski pregled

maj

 

9. r.

 

1. ND: Zdravilna zelišča

maj

2. ND: Gospodinjstvo

med letom

3. ND: Gospodinjstvo

med letom

DAN VZGOJNIH DEJAVNOSTI

V okviru uresničevanja vzgojnega načrta šole bomo za vse učence šole izvedli en dan vzgojnih dejavnosti. Glede na prioritete, postavljene v vzgojnem načrtu šole, bo tema tega dne: medsebojno spoštovanje in odgovornost. Ta dan bomo vzeli iz fonda za kulturne dneve. Koordinatorica dneva vzgojnih dejavnosti je Jasna MUNDA.

 

OPOMNIK ZA ORGANIZACIJO DNEVOV DEJAVNOSTI

Učitelji, ki so odgovorni za organizacijo določene dejavnosti, pripravijo predlog akcijskega načrta (en teden pred izvedbo), ki ga usklajujejo in dopolnjujejo na aktivih ali oddelčnih učiteljski zborih, kjer pripravijo in uskladijo konkretne zadolžitve. (Učno-ciljno načrtovanje.)

Z vodstvom šole se tudi dogovarja za materialno oskrbljenost in prevoze. Ravnatelj mora potrditi in podpisati program. Po vsaki izvedbi dejavnosti opravi vodja skupaj s sodelavci tudi analizo; opozorijo na morebitne pomanjkljivosti, predlagajo organizacijske spremembe.

5.1.2.6 IZBIRNI PREDMETI

V vsakem razredu zadnjega triletja učenci izberejo dve uri izbirnih predmetov, lahko pa izberejo tri ure izbirnih predmetov na teden. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom so lahko na predlog staršev delno ali v celoti oproščeni obiskovanja izbirnih predmetov. O oprostitvi odloča ravnatelj.

V šolskem letu 2010/2011 bomo izvajali naslednje izbirne predmete:

 

Sklop
Izbirni predmet

Razred

Učitelj

 

Družboslovno-humanistični sklop

Likovno snovanje 1

7., 8. in 9. r.

Darja Hudin

Starinski in družabni ples

7., 8. in 9. r.

Lidija Lukman

 

 

 

 

Naravoslovno-tehnični

sklop

Poskusi v kemiji

8. in 9. r.

Olga Daljavec

Računalništvo: urejanje besedil

7., 8. in 9. r.

Matjaž Hanželič

Sodobna priprava hrane

7. in 8. r.

Olga Daljavec

Načini prehranjevanja

9. r.

Olga Daljavec

Šport za sprostitev

7., 8. in 9. r.

Lidija Lukman

Izbrani šport: odbojka

7., 8. in 9. r.

Lidija Lukman

5.1.2.7 KNJIŽNICA

Knjižnico za učence in strokovno knjižnico vodi Dragica CVETKO. V okviru dela v knjižnici izvaja tudi knjižno in knjižnično vzgojo učencev, pri čemer se povezuje z učitelji.  Urnik izposoje knjig je na vratih knjižnice.

5.1.2.8 UČBENIŠKI SKLAD

Na šoli imamo učbeniški sklad, ki nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk. Stroške izposojevalnine plača Ministrstvo za šolstvo in šport. Učbeniki so učencem razdeljeni prvi teden pouka.

Učbeniški sklad vodi Dragica CVETKO.

5.1.2.9 PROMETNA VZGOJA

Prometno-vzgojna vsebina naj bo neprestano prisotna v življenju in delu šole, tako pri pouku kot pri krožkih, tečajih, tekmovanjih, v prometnem kotičku. Za seznanitev s prometno-varnostnim načrtom v oddelku so odgovorni razredniki, za razne oblike dejavnosti v okviru prometne vzgoje pa je odgovoren Jože ZADRAVEC.  Prometno varnostni načrt je izobešen v avli šole. medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu bo maja 2011.

 

Kolesarski tečaj in izpit

Kolesarski tečaj in kolesarski izpit bodo opravljali učenci  5. razreda. Kolesarski tečaj bo vodila po posebnem programu Lidija PALČIČ.

 

5.1.2.10 ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV

Za učence 1., 3., 5. in 7. razreda so organizirani sistematski pregledi. Za učence 7. razreda bo izveden program cepljenja. Za učenke 6. razreda bo izveden program cepljenja proti virusu HPV – nacionalni program cepljenja. Za učenke 9. razreda bo izveden program cepljenja proti virusu HPV, stroške krije Občina Središče ob Dravi.

Prav tako organiziramo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja ter nege zob Učenci razredne stopnje tekmujejo v čistoči zob vse leto in tako sodelujejo v akciji Stomatološke sekcije Slovenije Za zdrave zobe ob zdravi prehrani.

Učence seznanjamo s škodljivimi posledicami kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, nepravilne prehrane in nasilja. V te namene organiziramo različne aktivnosti v okviru pouka, naravoslovne dneve, delavnice, predavanja, razstave …

Vključeni smo v Slovensko mrežo zdravih šol, zato posvečamo zdravju učencev in učiteljev še posebno pozornost.

5.1.2.11  OBLIKE DIFERENCIACIJE

 

V vseh razredih izvajamo notranjo diferenciacijo pri pouku.

V 4., 5., 6. in 7. razredu zaradi premajhnega števila učencev v oddelkih ne bo fleksibilne diferenciacije.

V 8. in 9. razredu bodo imeli učenci pri vseh urah pouka slovenščine, matematike in nemščine nivojski pouk, torej delno zunanjo diferenciacijo v homogenih učnih skupinah.

 

5.1.3 DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE

5.1.3.1 MENTORJI ORGANIZACIJ, DRUŠTEV

– organizacija rdečega križa               RK                  – Olga Daljavec

– šolsko športno društvo                    ŠŠD                – Lidija Lukman

Delo v ŠŠD, RK poteka po letnih načrtih, ki so sestavni del letne priprave strokovnega delavca.

5.1.3.2 POVERJENIŠTVA

– šolska hranilnica (v zapiranju)                                 – Zdenka Dogša

– mladinski tisk in periodika                                      – Valerija Horvat

5.1.3.3 PRIREDITVE, PROSLAVE, RAZSTAVE

DATUM

VSEBINA

ODGOVOREN

ORGANIZATOR

SODELUJEJO

 

Petek, 22. 10. 2010

Komemoracija pri spomeniku NOV

Lidija Meško Merc

Dragica Cvetko

Pevski zbor, recitatorji

December

Veseli december

Razredniki

Učenci in učitelji

Petek, 4. 2. 2011 ?

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

Občinska proslava v  Sokolani

Lidija Meško Merc

Dragica Cvetko

Učitelji in učenci

Sobota, 5. 3. 2011

Pustovanje v Središču ob Dravi

Pustna povorka

Lidija Lukman, Olga Daljavec, Darja Hudin   razredniki

Vsi učenci in delavci šole

Marec 2011

Marčna pesem

Proslava v dvorani

Sonja Kosi, Lidija Palčič

razredniki, OPZ, vrtec

Marec 2011

Debatni turnir

Andreja Šut

ostali

 

Prireditev za starejše občane v CSO Ormož

Antonija Filipič

ostali

April 2011

Občinski praznik

(prireditve v okviru občinskega praznika)

Lidija Meško

Dragica Cvetko,

Darja Hudin,

Antonija Filipič

 

Vsi učitelji in učenci

Junij 2011

100 let Sokola v Središču ob Dravi

Lidija Lukman

Sodeluje šola

Junij 2011

Zaključna prireditev

Dragica Ivanuša, Matjaž Hanželič

Vsi učitelji in učenci

 

Tehnična podpora in priprava prostorov za vse prireditve: Matjaž HANŽELIČ, Boštjan KOLBL, Jože ZADRAVEC in hišnik.

Ideja za dekoracijo: organizator prireditve in Darja HUDIN

Priložnostne razstave ob pomembnih svetovnih dnevih in praznikih bomo pripravili v avli šole.

 

5.1.3.4 KOLEDAR SREČANJ IN TEKMOVANJ

Koledar šolskih, regijskih in državnih tekmovanj je objavljen na spletni strani MŠŠ.

5.1.3.5 SREČANJA

–          območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov – Dragica Cvetko

–          območno srečanje lutkovnih skupin – Sonja Kosi

–          območno srečanje gledaliških skupin – Valerija Horvat, Zdenka Dogša

–          šolski plesni festival – Plesna šola Salsa,  Lidija Lukman, Jasna Munda

–          področno in državno tekmovanje plesnih skupin – Lidija Lukman, Jasna Munda

Ob morebitnih uvrstitvah skupin  na še višje ravni srečanj so za pripravo in izvedbo zadolženi strokovni delavci že navedenih ravni srečanj.

5.1.3.6 SPREMSTVA

Praviloma vodijo oziroma spremljajo učence na tekmovanja, srečanja, nastope in prireditve mentorji. V spremstva se vključujejo tudi ostali delavci,  zadolženi po individualnih letnih zadolžitvah. Strogo bomo upoštevali kriterije za spremstva in varnost vseh udeležencev v skladu z zakonom.

Spremstva planira, usklajuje  ravnatelj.

5.1.3.7 PROJEKTI

Zdrava šola

Izvajanje teče v skladu s programom, ki ga oblikuje tim zdrave šole. V okviru tega programa izvajamo tudi preventivni program Spodbujajmo nekajenje za učence od 3. razreda dalje.

Člani tima so: Olga Daljavec, Jasna Munda, Violeta Orešnik – vodja aktiva razredne stopnje in Lidija Lukman – vodja aktiva predmetne stopnje

Vodja tima: Valerija HORVAT

 

Zlati sonček, Krpan

športne aktivnosti na RS

Nosilki: Violeta OREŠNIK, Lidija PALČIČ

 

Delo po konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci

Koordinatorica: Jasna MUNDA

Inkluzija in integracija otrok s posebnimi potrebami

Koordinatorica: Jasna MUNDA

 

Policist Leon svetuje

Koordinatorica: Lidija PALČIČ

5.1.3.8 BRALNA ZNAČKA

BRALNA ZNAČKA

Z bralno značko učence navajamo na kvalitetno preživljanje prostega časa, na pridobivanje bralnih navad. Izbor knjig za bralno značko pripravijo knjižničarka, slavistka in učiteljice razrednega pouka. Na predmetni stopnji preverja bralno značko Lidija MEŠKO MERC, na razredni stopnji pa razredne učiteljice.

Ob zaključku bralne značke organiziramo zaključno kulturno prireditev, ki jo organizira in koordinira  Lidija MEŠKO MERC.

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

Z nemško bralno značko učence navajamo na kvalitetno preživljanje prostega časa, na pridobivanje bralnih navad in predvsem na utrjevanje tujega jezika.

Vodja: Andreja Šut, učiteljica nemškega jezika.

 

5.1.3.9 ŠOLSKE EKSKURZIJE

So enodnevne. Načrtujejo in vodijo jih razredniki v sodelovanju z učitelji posameznih predmetov.

 

Razred

Smer

Razred

Smer

1. r.

Ljutomer

5. r.

Po gričevnatem svetu občine Ormož

2. r.

Ptuj

6. in 7. r.

Dolenjska

3. r.

Maribor

8. in 9. r.

Gorenjska

4. r.

Prekmurje

 

 

 

Zaradi maloštevilnih razredov in s ciljem, da ekskurzije pocenimo, bomo morali združevati razrede na ekskurzijah.

 

5.1.3.10 PREHRANA

Vsi učenci šole bodo imeli malico. Učenci v jutranjem varstvu imajo zajtrk od 7.00 do 7.30. Učenci v 1. oddelku podaljšanega bivanja imajo popoldansko malico od 14.00 do 14.30. Vodja šolske prehrane je Olga Daljavec.

 

DEJAVNOSTI POVEZANE S PREHRANO

Prehrana učencev je sestavni del življenja in dela učencev ter šole.

 • zagotavljanje prehrane, ki temelji na fizioloških potrebah šolske mladine in vpliva na njihovo zdravstveno stanje;
 • nenehno izobraževanje staršev in učencev, organizatorjev prehrane ter učiteljev (seminarji, strokovna srečanja, sestanki, sredstva javnega informiranja, izboljševanje izobraževalnih programov);
 • nenehna izboljšava strokovnosti kuhinjskega osebja (strokovna ispopolnjevanja, seminarji, delavnice);
 • priučitev pravilnih prehranskih navad in ustreznega odnosa do kakovostnih živil (vključevanje novih vsebin v učno-vzgojni proces);
  • spodbujanje zdravstvene ozaveščenosti (s pripravo raznih delavnic, predavanj);
  • priprava brošur,  plakatov, člankov na temo zdrava prehrana;
  • ogled sejmov, prireditev z aktualnimi vsebinami na temo zdrava prehrana;
  • priprava degustacij  različnih vrst prehrane;
  • razvijanje kulturo obnašanja pri jedi  ( uporaba jedilnega pribora, kulturno uživanje hrane);
  • skrb za dobro počutje in zdravje otrok na šoli.

 

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA

 

V maju 2010 je bil sprejet Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/20), junija 2010 pa Pravila šolske prehrane OŠ Središče ob Dravi, ki so objavljena na šolski spletni strani.

 

Učencem nudimo zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:

 • praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma
 • kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga starši dobijo v šoli. Starši lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane. Preklic in odjava velja z naslednjim dnem po prejemu preklica oziroma odjave. 

Obrazce za preklic in odjavo šolske prehrane dobijo starši v tajništvu šole.

Straši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po telefonu ali osebno pri poslovni sekretarki, v primeru njene odsotnosti pa pri vodji šolske prehrane.

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 10. ure.

Posamezni obrok za učenca, ki ima naročeno prehrano in je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi mentor poslovni sekretarki.

Učencu, ki je bil odsoten od pouka in ima naročeno prehrano, bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka obvestili poslovno sekretarko, da bo prisoten pri pouku. Učenec, ki zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico prvi dan odsotnosti.

V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s subvencijo. Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec.

 

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

Vrste subvencionirane prehrane:

 • splošna subvencija za malico,
 • dodatna subvencija za malico zaradi socialnega položaja učenca,
 • dodatna subvencija za malico zaradi izjemnih okoliščin družine učenca,
 • subvencija za kosila.

Minister s sklepom praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta določi znesek splošne in dodatne subvencije.

Višina splošne subvencije: Splošna subvencija za malico pripada vsem učencem v višini dveh tretjin cene malice na podlagi podpisane izjave o uveljavljanju splošne subvencije.

 

Upravičenost do dodatne subvencije za malico: Dodatno subvencijo za malico lahko uveljavljajo starši ali skrbniki učencev, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za malico.

Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se upošteva dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače v Republiki Sloveniji, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja v trenutku oddaje vloge za dodatno subvencijo.

Učencem, ki so v rejništvu, pripada dodatna subvencija v višini ene tretjine cene malice.

 

Upravičenost do dodatne subvencije za malico, ki jo določi šola: Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se poleg dohodka na družinskega člana, izraženega v odstotku povprečne plače, upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj učenca in ki nastopijo zaradi:

 • dolgotrajne bolezni ali smrti v družini,
 • nenadne izgube zaposlitve staršev ter
 • naravne ali druge nesreče.

Poleg vloge na obrazcu morajo starši priložiti še utemeljitev, katere od okoliščin, navedene v zgornjem odstavku, so razlog za uveljavljanje te pravice in na kakšen način vplivajo na dejanski socialni in materialni položaj učenca.

Pred izdajo sklepa šola pridobi soglasje centra za socialno delo.  

Višina dodatne subvencije za malico, ki jo določi šola: V izjemnih primerih lahko šola učencu določi dodatno subvencijo za malico v višini ene tretjine  cene malice. Na izjemne primere in okoliščine lahko opozori tudi center za socialno delo ali starši sami.

Subvencija za kosilo: Subvencijo za kosila lahko uveljavljajo učenci, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati prispevka za kosilo.

Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije za kosilo se upošteva dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja v trenutku oddaje vloge za dodatno subvencijo.

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci, če je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljeni odstotek povprečne plače do vključno 5,0 %.

Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila. Pravica do sredstev za subvencijo ni prenosljiva.

 

Pravico do subvencije za šolsko prehrano imajo učenci za:

 • za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem,
 • prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka.

 

Do splošne subvencije za malico:

 • so upravičeni vsi učenci, ki vložijo z zakonom predpisano prijavo, na kateri podajo izjavo o uveljavljanju pravice do splošne subvencije.

Če je učenec že prijavljen na malico in ob prijavi ni uveljavljal pravice do splošne subvencije, jo lahko uveljavlja tudi kasneje.

Do dodatne subvencije za malico:

 • je upravičen učenec, ki vloži z zakonom predpisano prijavo, na kateri poda izjavo o uveljavljanju pravice do dodatne subvencije z navedbo razlogov.

Šola na podlagi podatkov iz vloge preveri, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do dodatne subvencije.

Če je učenec že prijavljen na malico, lahko uveljavlja pravico za dodatno subvencijo tudi kasneje.

Do subvencije za kosilo:

 • je upravičen učenec, ki vloži z zakonom predpisano prijavo, na kateri poda izjavo o uveljavljanju pravice do dodatne subvencije z navedbo razlogov do subvencije za kosilo.

Šola na podlagi podatkov iz vloge preveri, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do subvencije.

Če je učenec že prijavljen na kosilo, lahko uveljavlja pravico do subvencije za kosilo tudi kasneje.

 

Nastop pravice do subvencionirane prehrane

Splošna subvencija za malico pripada učencu:

 • od prvega šolskega dne, če je prijava oddana pred začetkom šolskega leta, in
 • naslednji dan po oddani prijavi.

Učencu se od naslednjega dne, ko šola prejme vlogo za subvencijo, do dneva ugoditve vlogi ustrezno poračuna plačani prispevek za malico oziroma kosilo.

 

Odločanje ravnatelja o pravici do subvencije

O pravici do dodatne subvencije za malico in do subvencije za kosilo odloči ravnatelj s sklepom.

 

 

 

 

Plačevanje prehrane

Šolska prehrana (zajtrk, subvencionirana malica, kosilo, popoldanska malica) se obračunava in plačuje po ceniku. Uporabniki so dolžni plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na položnicah oziroma obvestilih.

Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje do 20. v mesecu.

Ukrepi zaradi neplačevanja

V kolikor starši niso plačali stroškov za šolsko prehrano do konca tekočega meseca, se vroči staršem obvestilo in opomin.

Šola za dolžnike, ki niso plačali prehrane niti po treh opominih, sproži postopek plačila preko sodišča.

Za reševanje morebitnih nesporazumov pri obračunavanju števila in višine plačila sta pristojna organizator šolske prehrane in poslovna sekretarka.

 

5.2 RAZŠIRJENI PROGRAM

5.2.1 ŠOLE V NARAVI

Za šolsko leto 2010/2011 smo rezervirali termine v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) po naslednjem programu:

 

Razred

Datum

CŠOD, kraj

Dejavnost

5. r.

23. 5.–27. 5. 2011

dom Trilobit

naravoslovni teden

7. r.

3. 1.–7. 1. 2011

dom Planinka

alpsko smučanje

 

 

Šola v naravi za 5. in 7. r. bo izvedena le ob soglasju staršev.

SUBVENCIONIRANA ŠOLA V NARAVI

Starši učencev 5. razreda, ki se bodo udeležili šole v naravi, lahko zaprosijo za subvencioniranje šole v naravi. Obrazec Vloga za subvencioniranje šole v naravi dobijo pri razredničarki ali na šolski spletni strani in ga najmanj štiri mesece pred realizacijo šole v naravi v zaprti pisemski ovojnici oddajo šolski svetovalni delavki, zraven pa priložijo ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost do subvencioniranja (fotokopije odločbe o prejemanju socialne pomoči, odločbe o otroškem dodatku, odločbe o bolniškem staležu …) Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi so: prejemanje denarne socialne pomoči, višina dohodkov na družinskega člana, višina otroškega dodatka, brezposelnost staršev, dolgotrajna bolezen v družini, dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.

 

5.2.2 PLAVALNO OPISMENJEVANJE UČENCEV RAZREDNE STOPNJE

Cilj plavalnega opismenjevanja je navajanje učencev na vodo, drsenje in priprava na šolo plavanja. Tečaj organiziramo, ko si pridobimo soglasje staršev, ki tečaj delno sofinancirajo. Vključeni so učenci od 1. – 4. razreda. Največji delež sredstev za plavalne tečaje prispeva občina Središče ob Dravi (Stroški bazena in prevozov).

 

Razred

Trajanje

Koordinator

1. r.

5 dni

Antonija FILIPIČ

2. r.

5 dni

Sonja KOSI

3. r.

5 dni

Valerija HORVAT

4. r.

5 dni

Dragica IVANUŠA

 

5.2.3 PLAVALNO OPISMENJEVANJE UČENCEV PREDMETNE STOPNJE

Vsi učenci 5. razreda morajo opraviti preverjanje plavanja. Učenci predmetne stopnje, ki so slabši plavalci, se bodo ob soglasju staršev udeležili 5-dnevnega plavalnega tečaja istočasno, ko bo potekal plavalni tečaj razredne stopnje.

5.2.4 TEČAJ ANGLEŠČINE

Organizirali bomo začetni in nadaljevalni tečaj angleškega jezika za učence od 1. do 6. razreda. Učenci bodo razdeljeni v skupine glede na starost in predznanje. Tečaj bo vodil Matjaž HANŽELIČ.

5.2.5 PLESNI TEČAJ

V tem šolskem letu bomo ponudili naslednje plesne tečaje:

–          plesni tečaj za pripravo na valeto za učence 9. razreda,

–          plesni tečaj za učence od 4.  do 9. v hip hopu, popu in latinu za šolski plesni festival (plesna šola SALSA),

–          plesni tečaj za plesne pare za učence razredne in predmetne stopnje za šolski plesni festival (plesna šola SALSA).

.

5.2.7 INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti naj postanejo mesto kreativnega ustvarjanja, s ciljem promovirati svojo dejavnost in šolo. Interesne dejavnosti naj izhajajo iz želj učencev. Dejavnosti naj potekajo skozi vse šolsko leto. Potrebno se je izogibati kampanjskosti in pretiranemu pehanju za uvrstitve na tekmovanjih in srečanjih. Učenci naj začutijo, da jim dejavnosti bogatijo obzorje in jim omogočajo koristno preživljanje časa. V šolskem letu 2010/2011 bodo učenci imeli možnost sodelovati pri naslednjih interesnih dejavnostih:

INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

MENTOR

1.

Mini otroški pevski zbor

1. r. in vrtec

Dragica CVETKO

2.

otroški pevski zbor

2. – 5.

Dragica CVETKO

3.

Cici vesela šola

1. –  3.

Antonija FILPIČ

4.

Mini rokomet

1. – 3.

RK Ormož

5.

Lutkovni krožek

1. –  5.

Sonja KOSI

6.

Športni krožek – Zlati sonček

1. in 2.

Violeta OREŠNIK

7.

Športni krožek – Krpan

3. – 5.

Lidija PALČIČ

8.

Likovni krožek

1. –  5.

Darja HUDIN

9.

Dramsko-recitacijski krožek

1. –  5.

Valerija HORVAT

10.

Šahovski krožek

1. –  5.

Boštjan KOLBL

11.

Ročne ustvarjalnosti

2. – 9.

Vesna ŽERJAV

12.

Vesela šola Pil-a

4. – 6.

Jasna MUNDA

13.

Vesela šola Plus-a

7. – 9.

Jasna MUNDA

14.

Prometno tehnični krožek

6. – 9.

Jože ZADRAVEC

15.

Računalniški krožek

4. – 9.

Matjaž HANŽELIČ

16.

Tamburaški krožek

4. – 9.

Julio ĐURASEK

17.

Šahovski krožek

6. – 9.

Boštjan KOLBL

18.

Rokometni krožek

4. –  9.

Matjaž HANŽELIČ

19.

Recitacijski krožek

6. –  9.

Lidija MEŠKO MERC

20.

Dramski krožek

6. –  9.

Zdenka DOGŠA

21.

Debatni klub

6. – 9.

Andreja ŠUT

22.

Mladinski pevski zbor

6. –  9.

Dragica CVETKO

23.

Likovni krožek

6. –  9.

Darja HUDIN

24.

Moj kraj – nekoč in danes

4. – 9.

Samo ŽERJAV

Opomba: Športni krožek za 1. in 2. r. bo za vse učence 1. oddelka OPB in ostale prijavljene učence 1. in 2. razreda vodila Violeta Orešnik. Potekal bo v času PB.

 

OPOMNIK: Jasna MUNDA pripravi prijavnice za interesne dejavnosti, ki jih izpolnijo učenci in starši.

Učitelj – izvajalec interesne dejavnosti – oblikuje predlog programa, ga predstavi zainteresiranim učencem na prvem srečanju, kjer ob upoštevanju predlogov učencev, dokončno oblikujejo program. Program je sestavni del učiteljeve letne priprave. Mentorji oblikujejo skupine in obvestijo učence o pričetku oziroma urniku dejavnosti. Opravljene ure in prisotnost učencev se vpisujejo v Dnevnik za druge oblike dela z učenci.

5.2.9 VARSTVO

JUTRANJE VARSTVO

Je varstvo pred pričetkom pouka in traja od 6.30 do 7.40. Namenjeno je učencem 1. razreda. V primeru resničnih potreb se v JV lahko vključijo tudi učenci 2. in 3. razreda. Jutranje varstvo poteka v 1. razredu. Jutranje varstvo vodi Silva DOVEČER.

 

VARSTVO VOZAČEV – VARSTVO UČENCEV

V varstvo vozačev so obvezno vključeni vsi učenci vozači od 1. do 9. razreda in vsi učenci, ki imajo prosto uro in čakajo na nadaljnje aktivnosti. Organiziramo ga v enem oddelku. Varstvo bo v učilnici 3. razreda in traja od 11.30 do 15.15.

Dežurni učitelj v varstvu vozačev

–          vodi evidenco o prisotnosti učencev,

–          zagotavlja varnost učencev,

–          zagotavlja red in disciplino,

–          pomaga pri domačih nalogah,

–          organizira sprehode, športne igre in druge dejavnosti,

–          spremlja učence do avtobusa,

–          opozarja učence na urejenost garderob,

–          za učenca, ki samovoljno zapusti varstvo (brez pisnega dovoljenja staršev), dežurni učitelj ne odgovarja,

–          spremlja učence pri vstopanju na avtobus.

Varstvo vozačev vodi Marinka KADIŠ.

Razporeditev učiteljev v varstvu učencev je v prilogi LDN šole.

5.2.9 PODALJŠANO BIVANJE

 

Program podaljšanega bivanja izvajamo v dveh oddelkih.

 

1.      oddelek: učenci 1. in 2. razreda; V oddelku je 31 učencev. V času od 11.30 do 13.25 se oddelek deli v dve skupini zaradi lažjega dela. Vodja oddelka je Violeta OREŠNIK, ki vedno dela s učenci 1. razreda. Delo poteka v učilnici 1. razreda. Z učenci drugega razreda delajo Lidija Palčič, Boštjan Kolbl, Ivica Kanič, Darja Hudin.

 

1. razred

DAN

UČITELJ

URA

Ponedeljek

Violeta Orešnik

11,30 do 15,40

Torek

Violeta Orešnik

11,30 do 15,40

Sreda

Violeta Orešnik

11,30 do 15,40

Četrtek

Violeta Orešnik

11,30 do 15,40

Petek

Violeta Orešnik

11,30 do 15,40

 

2. razred

DAN

UČITELJ

URA

Ponedeljek

Boštjan Kolbl, Lidija Palčič

11,30 do 13,25

Torek

Ivica Kanič

11,30 do 13,25

Sreda

Darja Hudin

11,30 do 13,25

Četrtek

Lidija Palčič

11,30 do 13,25

Petek

Ivica Kanič

11,30 do 13,25

 

 1. oddelek: učenci 3., 4. in 5. razreda.

Vodja oddelka je Jože ZADRAVEC.

Delo poteka v učilnici 3. razreda.

 

DAN

UČITELJ

URA

Ponedeljek

Jože Zadravec

11,30 do 14,50

Torek

Jože Zadravec

11,30 do 14,50

Sreda

Jože Zadravec

11,30 do 14,50

Četrtek

Ivica Kanič

11,30 do 14,50

Petek

Jože Zadravec

11,30 do 14,50

 

Podaljšano bivanje v obeh oddelkih traja vsak dan od 11.30 do 15.40 ure.

Ob 14.50 se oba oddelka združita.

5.2.10 DOPOLNILNI POUK

Učenci s težavami pri osvajanju učne snovi obiskujejo dopolnilni pouk. Učitelji pripravijo načrt dela dopolnilnega pouka. Ure dopolnilnega pouka so v urniku. Učenci se v dopolnilni pouk vključujejo prostovoljno. Jasna MUNDA pripravi prijavnice za sodelovanje pri dopolnilnem pouku.

 

5.2.11 DODATNI POUK

Organiziran je za uspešnejše učence. Učitelji pripravijo načrt dela dodatnega pouka. Ure dodatnega pouka so v urniku. Učenci se v dodatni pouk vključujejo prostovoljno. Učitelji naredijo načrte dela pri dodatnem pouku. Jasna MUNDA pripravi prijavnice za sodelovanje pri dodatnem pouku.

 

5.2.12 RAZNE ZADOLŽITVE

 

 

2.      Izdelava urnika: Jože Zadravec,

3.      Razdeljevanje ključev garderobnih omaric in celoletna evidenca uporabe garderobnih omaric: Zdenka Dogša, razredniki in hišnik,

4.      Skrb za matične učilnice: Učitelji razrednega in predmetnega pouka,

5.      Varstvo vozačev: Marinka Kadiš.

6.      Varstvo učencev v prostih urah: Razpored pripravi Jože Zadravec po urniku. Varstvo opravljajo učitelji za doprinos.

7.      Sorazredništvo: Od 6. do 9. razreda: 6. razred – O. Daljavec , 7. razred – J. Zadravec , 8. razred – M. Hanželič , 9. razred – Z. Dogša.

 

 

6 SODELOVANJE S STARŠI

Želimo si, da bi bila srečanja s starši trenutki, ko bomo pridobivali vsi: starši, učenci in učitelji. Trudili se bomo da bodo organizirana tako, da bomo skupaj prihajali do čim boljših rešitev za naše učence.

 

CILJI:

–          čim večja udeležba staršev na srečanjih,

–          njihovo aktivno sodelovanje,

–          upoštevanje njihovih argumentiranih predlogov,

–          objektivne informacije o uspehu učencev,

–          izgrajevanje zaupanja med učitelji – učenci – starši.

 

6.1 SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI

–    1. skupni roditeljski sestanek: 21. september 2010. Tema: LDN, Šolsko sadje, Varna in osveščena raba interneta za vse generacije.

–          skupni roditeljski sestanek: januar/februar 2011. Tema: izobraževalna tema za starše, ki jo predlaga svet staršev.

6.2 ODDELČNI  RODITELJSKI SESTANKI

–          2 – 3 krat v šolskem letu – v skladu z letnim delovnim načrtom razrednikov,

–          posveti  oddelčne skupnosti staršev pred vsako govorilno uro od 15.30 do 16.00.

–          za nerazrednike so govorilne ure od 16.00-17.00.

–          primerno sodelovanje in vključevanje učencev – programi, pogovori …

–          nosilci: razredniki, svetovalna delavka, gostje.

 

6.3 GOVORILNE URE

a) dopoldanske govorilne ure za starše

–          v skladu z urnikom učitelja potekajo enkrat tedensko dopoldan.

Pedagoška delavka/delavec

Dan

Čas

(od – do)

Prostor

Dragica CVETKO

torek

10.30 – 11.15

učilnica GVZ

Olga DALJAVEC

torek

7.45 – 8.30

kabinet BI, KE

Zdenka DOGŠA

ponedeljek

8.35 – 9.20

učilnica MAT

Antonija FILIPIČ

sreda

7.00 – 7.45

učilnica 1. r.

Matjaž HANŽELIČ

četrtek

10.30 – 11.15

računalniška učilnica

Valerija HORVAT

torek

7.00 – 7.45

učilnica 3. r.

Darja HUDIN

sreda

11.30 – 12.15

kabinet LVZ, THV

Dragica IVANUŠA

torek

10.40 – 11.25

učilnica 4. r.

Ivica KANIČ

petek

10.30 – 11.15

kabinet ZG, ZE

Vojka HAVLAS

sreda

10.30 – 11.15

kabinet SLJ

Boštjan KOLBL

četrtek

12.30 – 13.05

zbornica

Sonja KOSI

torek

7.00 – 7.45

učilnica 2. r.

Lidija LUKMAN

sreda

12.20 – 13.05

zbornica, računalniška učil.

Lidija MEŠKO MERC

ponedeljek

9.45 – 10.30

kabinet SLJ

Jasna MUNDA

pon. – pet.

8.00 – 14.00

pisarna svetov. Delavke

Violeta OREŠNIK

sreda

10.40 – 11.25

kabinet RP

Lidija PALČIČ

ponedeljek

7.00 – 7.45

učinica 5. r. (čitalnica)

Milka PROSNIK

ponedeljek

12.15 – 13.00

zbornica, po dogovoru

Urška RIŽNAR

četrtek

10.40 – 11.25

kabinet DSP

Andreja ŠUT

četrtek

8.35 – 9.20

zbornica

Jože ZADRAVEC

torek

8.35 – 9.25

kabinet THV, LVZ

 

b) popoldanske govorilne ure za starše:

Popoldanske govorilne ure bodo enkrat mesečno od 15.30 do 17.00.

Datumi popoldanskih govorilnih ur:

21. 9. 2010

21. 12. 2010

15. 3. 2011

19. 10. 2010

18. 1. 2011

19. 4. 2011

16. 11. 2010

15. 2. 2011

17. 5. 2011

 

Govorilne ure bomo organizirali v matičnih učilnicah učiteljev. V tem času bosta na šoli tudi svetovalna delavka in ravnatelj.

 

Individualne govorilne ure izven določenih terminov so možne izven ur pouka samo ob predhodni najavi in dogovoru z učitelji!

 

c) govorilne ure za učence: Učitelji se za dopoldanske govorilne ure za učence odločijo prostovoljno.

6.4 ŠOLSKI SKLAD

Svet šole je 28. 6. 2001 ustanovil ŠOLSKI SKLAD. Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in drugih virov. Namen sklada je pomoč učencem, ki se zaradi višje sile znajdejo v socialni stiski, financiranje dejavnosti posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, nakup nadstandardne opreme ter zviševanje standarda pouka.

S sredstvi šolskega sklada razpolaga upravni odbor, ki trenutno deluje v sestavi:

Predstavniki staršev:

Predstavniki delavcev šole:

Snežana Novak

Olga Daljavec

Janez Podgoršek

Valerija Horvat

Lukrecija Štamberger

Jože Zadravec

 

Šolski sklad je do sedaj zaslužen za številne pridobitve na šoli. Ena največjih pridobitev so igrala pri šoli.

 

 

7  POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM

 

7.1 SODELOVANJE Z OBČINO SREDIŠČE OB DRAVI IN DRUŠTVI

–     organiziranje skupnih prireditev,

–     čiščenje okolice šole in Sokolane po šolski prireditvi,

–          sodelovanje pri urejanju okolice šole,

–          sodelovali bomo z društvi in organizacijami v občini Središče ob Dravi.

 

8  SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LDN

 

Strokovni delavci bomo realizacijo LDN spremljali:

–          na konferencah,

–          strokovnih aktivih

Svet staršev in Svet šole bo o realizaciji obveščen na sestankih, starši pa na skupnem roditeljskem sestanku.

Ravnatelj poda poročilo o realizaciji LDN šole za šolsko leto 2009/2010 na sestanku sveta šole v septembru 2010 in februarja 2011 v okviru poslovnega poročila.

Ravnatelj poda poročilo o realizaciji LDN šole za šolsko leto 2010/2011 na sestanku sveta šole v septembru 2011 in februarja 2012 v okviru poslovnega poročila.

 

10 PRILOGE

 

Zap.

št.

VSEBINA

Zadolženi

1.

Izvedbeni načrt vzgojnega načrta za šol. leto 2010/2011

Jasna Munda, razredničarke, vodje aktivov

2.

LDN vrtca Središče ob Dravi

Jasna Munda

3.

Šolski koledar

Ravnatelj

4.

Mesečni načrti dela

Jasna Munda

5.

Urniki

Jože Zadravec

6.

Dežurstva učiteljev

Ravnatelj

7.

Kulturni dnevi

Lidija Meško Merc

8.

Naravoslovni dnevi

Olga Daljavec, razredniki

9.

Tehniški dnevi

Jože Zadravec, razredniki

10.

Športni dnevi

Lidija Lukman, razredniki

11.

Ostale dejavnosti

Organizatorji

12.

Ekskurzije, potovanja

Organizatorji,  Ivica Kanič

13.

Šola v naravi, plavalni in drugi tečaji, itd.

Organizatorji

14.

Varstvo vozačev

Učitelji v varstvu

15.

Pouk angleščine

Matjaž Hanželič

16.

Tekmovanja

Organizatorji

17.

Ostalo

Organizatorji

18.

Načrt dela in zapisniki aktiva razredne st.

Sonja Kosi

19.

Načrt dela in zapisniki aktiva predmetne st.

Boštjan Kolbl

20.

Načrt dela šolske svetovalne službe

Jasna Munda

21.

Načrt izobraževanja učiteljev

Jasna Munda

22.

Letne priprave strokovnih delavcev

Strok. delavci, ravnatelj

23.

Šolska publikacija in šolska pravila

Ravnatelj

24.

Ostala dokumentacija

Vsi strokovni delavci

 

 

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)