OSNOVNA ŠOLA

SREDIŠČE OB DRAVI

SVET STARŠEV

 

 

Z A P I S N I K

 

 

4. sestanka sveta staršev v šolskem letu 2010/11,  ki je bil  14. 2. 2011 ob 18. uri v prostorih OŠ Središče ob Dravi (knjižnica).

 

Prisotni: g. ravnatelj Franc Šulek, Mojca Lukman, Katja Volgemut, Barbara Pavlič, Maja Cverlin, Monika Kocuvan, Vida Škvorc, Stanka Horvat in Silvija Kuhar

 

Opravičeno odsotna: Renata Košti

 

Za sestanek je bil predlagan in sprejet naslednji

 

Dnevni red:

 

  1. Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti ter potrditev dnevnega reda
  2. Pregled ter potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev
  3. Predlogi in pobude članov
  4. Razno

 

 

Ad1)

Predsednica je pozdravila prisotne, ugotovila, da je prisotnih 8 članic sveta staršev od devetih ter predstavila predlagani dnevni red sestanka.

 

Na dnevni red ni bilo pripomb.

 

Ad2)

Zapisnik 3. sestanka sveta staršev z dne 21. 12. 2010 je bil potrjen.

 

Na točke zapisnika se je razvila še razprava:

–         glede zbiranja igrač za Unicef, je predsednica podala odgovor, da je za Unicef ceneje, če sami kupijo igrače. Dogovorjeno pa je z Občinsko organizacijo RK Ormož, da bomo v naši šoli zbirali igrače za RK. Planiramo, da naj bi to akcijo izvedli v mesecu aprilu 2011.

–         predavanje za starše bo 15. 2. 2011 na temo Kako pomagati otroku, da bo uspešen.

Po presoji staršev, se lahko predavanja udeležijo tudi učenci 8. in 9. razreda.

–         pecivo za dobrodelni koncert, ki bo 18. 2. 2011 v Sokolani, katerega izkupiček bo namenjen skladu vrtca Navihanček in šolskemu skladu bodo pripravile članice obeh skladov.

–         glede avtobusnega postajališča v Šalovcih je bila podana neuradna informacija, da naj bi bila v proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2011 planirana sredstva za ta namen. Starši otrok, ki koristijo to avtobusno postajališče naj stopijo v kontakt z vaškim odborom Šalovci in poskušajo najti rešitev.

 

Ad3)

Na sestanku so bile podane naslednje pobude in predlogi oz. pripombe:

–         spletna stran OŠ Središče je neažurirana in  sicer:

o       kljub temu, da je  21. 4. 2010 bil izvoljen novi odbor šolskega sklada, je na spletni strani napisana še stara sestava.

 

–         na spletni strani je objavljen samo zapisnik 1. sestanka sveta staršev, ostali manjkajo (naj se objavijo vsi ali pa samo člani sveta staršev šole za šolsko leto 2010/11)

–         glede fakultativnega pouka angleščine je bila dana pripomba oz. postavljeno vprašanje, zakaj otroci nimajo nobenega gradiva za pouk (vsaj delovnih zvezkov), da bi tudi starši lažje kontrolirali njihovo delo pri tem pouku. Podan je bil predlog, da bi bilo potrebno nastaviti cilje, kaj naj bi  otroci v enem šolskem letu pri fakultativnem pouku angleščine osvojili (seveda odvisno od  skupine).

–         glede roditeljskih sestankov razredne stopnje je bilo glede na to, da pridejo sestanki  vsak mesec na parni teden in se vsi starši zaradi izmenskega dela ne morejo udeležiti skupnega sestanka razredne skupnosti predlagano, če se lahko za naslednje šolsko leto uredi tako, da govorilne ure ne bi bile tako razporejene. Ker gre za vprašanje staršev razredne stopnje je g. ravnatelj predlagal, da se lahko skupaj z razredničarko dogovorijo in prestavijo roditeljski sestanek na kateri drug teden.

–         v 4. razredu so starši opozorili, da se na poti v šolo (pri trgovini Tuš) klatijo psi, ki so tudi napadli eno učenko (na srečo brez resnih posledic). Predsednica sveta staršev naj poskuša najti možnost, kam se obrniti po pomoč, da do klatenja in napadanja potepuških psov več ne bo prihajalo, ker se učenci bojijo iti v šolo.

 

Ad4)

G. ravnatelj je povabil, naj se v čim večjem številu udeležimo in s seboj pripeljemo še znance in prijatelje na prireditve, ki bodo v prihodnjih dneh:

18. 2. 2011 ob 18.00 uri – dobrodelni koncert v organizaciji Mitja Bogdan-a iz   ansambla Žargon z gosti, katerega prostovoljni prispevki bodo namenjeni skladu vrtca Navihanček in šolskemu skladu.

5. 3. 2011 ob 14.00 uri pustna povorka, kjer sodeluje tudi šola saj je za učence in zaposlene po delovnem koledarju planiran kot redni delovni dan (nadomestilo za 7. 2. 2011)

marec 2011 – marčna pesem

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.45 uri.

 

 

Zapisnikar:                                                                              Predsednica sveta staršev šole:

Silvija Kuhar                                                                                     Vida ŠKVORC

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)