OSNOVNA ŠOLA

SREDIŠČE OB DRAVI

SVET STARŠEV

 

 

Z A P I S N I K

 

 

3. sestanka sveta staršev v šolskem letu 2010/11,  ki je bil  21.12.2010 ob 18. uri v prostorih OŠ Središče ob Dravi (knjižnica)

 

Prisotni:g. ravnatelj Franc Šulek, Košti Renata, Pavlič Barbara, Škvorc Vida, Horvat Stanka in Kuhar Silvija.

 

Opravičeno odsotne: Lukman Mojca, Volgemut Katja, Cverlin Maja in Kocuvan Monika.

 

Za sestanek je bil predlagan in sprejet naslednji

 

Dnevni red:

 

  1. Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti ter potrditev dnevnega reda
  2. Pregled ter potrditev zapisnika 2 .seje sveta staršev
  3. Predlogi in pobude članov
  4. Razno

 

Ad1)

Predsednica je pozdravila prisotne, ugotovila, da je prisotnih 5 članic sveta staršev od devetih ter prestavila predlagani dnevni red sestanka.

Na dnevni red ni bilo pripomb.

 

Ad2)

Zapisnik 2. sestanka sveta staršev z dne 12.10.2010 je bil potrjen.

 

Na točke zapisnika se je razvila še razprava:

 

–         glede plačila 2 odmerkov cepiva za cepljenje proti raku materničnega vratu, učenk devetega razreda, odgovora s strani občine še ni, predvidevamo pa, da bo v prihodnjih dneh, ko bo občina sprejemala proračun za leto 2011.

–         o možnosti izvedbe akcije zbiranja igrač za Unicef se zadolži predsednica sveta staršev Vida Škvorc, da se pogovori z gospo Jasno Munda.

–         podana sta bila dva predloga za predavanje za starše, in sicer:

o       Od česa je najbolj odvisno ali bo naš otrok v življenju uspešen (napake, ki jih delamo starši, plačujejo pa naši otroci)

o       Kako izbrati poklic – predavanje za učence in starše višje stopnje OŠ.

 

 

 

 

Ad3)

 

–         Članica upravnega odbora šolskega sklada Renata Košti, je podala kratko poročilo o planu dela  upravnega odbora šolskega sklada  ter akcijah  (nabaviti klopi okrog šole, dodatna igrala za prvo triado, sedeže po hodnikih; na prošnjo učiteljice likovnega pouka nabaviti material za likovni krožek, …).

–         Zaradi porodniškega dopusta se članica upravnega odbora šolskega sklada izvoljena s strani sveta staršev Snežana Novak ne more udeleževati sestankov, zato je potrebno izvoliti njenega namestnika.

–         Obveščeni smo bili, da bo 18.2.2011 dobrodelni koncert v organizaciji Bogdan Mitja, vodja ansambla Žargon z mnogimi gosti. Celoten izkupiček (vstopnine ne bo, zaželeni prostovoljni prispevki) koncerta bo namenjen šolskemu skladu. Predsednica sveta staršev naproša starše, da skupaj z aktivom kmečkih žena pripravijo pecivo za pogostitev gostov in obiskujočih- dogovoriti na sestankih razrednih skupnosti.

–         Ga. Pavlič Barbara je opozorila na nevarnost za otroke pri ustavljanju šolskega avtobusa v zgornjih Šalovcih (na meji s Krčevino). Ni nobenega urejenega postajališča, otroci izstopajo na cesti in še to avtobus ustavi na ovinku tako, da morajo starši hoditi čakat otroke, ki se pripeljejo z avtobusom. Prosi, če je možno kaj preko šole dogovoriti z občino, da bi se uredilo postajališče, kjer bi avtobus lahko ustavljal na bolj preglednem delu in ne na cesti.

–         Bila je dana pripomba glede cene novoletnih voščilnic (ene so bile dražje), ki so jih imeli učenci možnost prodajati (del sredstev se nameni v šolski sklad, del pa Unicefu). Predvsem mlajši učenci naj bi dobili dražje.  Podan je bil predlog, da se  prihodnje leto lahko voščilnice izdelujejo v šoli, vendar naj se del izkupička prav tako nameni za Unicef.

 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri.

 

 

 

 

Zapisnikar:                                                                              Predsednica sveta staršev:

Silvija Kuhar                                                                           Vida ŠKVORC

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)