OSNOVNA ŠOLA

SREDIŠČE OB DRAVI

 

SVET STARŠEV

 

Z A P I S N I K

 

2. sestanka sveta staršev v šolskem letu 2010/11,  ki je bil  12.10.2010 ob 18. uri v prostorih OŠ Središče ob Dravi (knjižnica)

Prisotni:g. ravnatelj Franc Šulek, ga Lidija Meško Merc-učiteljica slovenskega jezika ter vseh 9 članic sveta staršev v šol. Letu 2010/11.

Za sestanek je bil predlagan in sprejet naslednji

Dnevni red:

 

  1. Otvoritev seje, ugotovitev navzočnosti ter potrditev dnevnega reda
  2. Pregled ter potrditev zapisnika 1.seje sveta staršev
  3. Pregled lanskega dela sveta staršev
  4. Predlogi in pobude za tekoče šolsko leto 2010/2011
  5. Razno

 

Ad1)

Predsednica je pozdravila prisotne, ugotovila, da je prisotnih vseh 9. članic sveta staršev ter prestavila predlagani dnevni red sestanka.

Na dnevni red ni bilo pripomb.

 

Ad2)

Zapisnik 1.sestanka sveta staršev z dne 28.9.201 je bil potrjen.

 

Ad3)

Pregled dela sveta staršev v šol. Letu 2009/2010 je podala predsednica sveta staršev, Vida Škvorc.

 

Ad4)

Za plan dela sveta staršev v tem šolskem letu smo se dogovorile za naslednje:

–         še ena akcija zbiranja starega papirja (pomlad 2011); ena je že bila izvedena 7.10.2010.

–         še eno predavanje (temo naj določijo starši); eno predavanje je že bilo izvedeno v mesecu septembru 2010 na temo Varna raba interneta (pripravila ga je šola skupaj s predavateljem)

–         sodelovanje na pohodu treh generacij – maj 2011

–         zbiranje igrač za Unicef

–         redno sodelovanje s šolo

 

 

Ad5)

Na 1. sestanku sveta staršev v tem šolskem letu, ki je bil 28.9.2010, smo predlagali, da naj se določita ura in dan, kdaj bodo lahko učenci povedali obnove knjig ali pesmi za bralno značko, ker naj nekaterim, ki so knjigo prebrali, ni bilo možno to storiti.

 

a) Glede bralne značke je prisotnim pojasnila oz. obrazložila učiteljica slovenskega jezika

ga.  Lidija Meško Merc naslednje:

–         pri pregledu urnika predmetne stopnje ni nobene proste ure, ki bi jo imeli vsi razredi predmetne stopnje  in še istočasno učiteljica slovenskega jezika.

–         Učiteljica se prilagaja učencem in se z učenci sproti dogovori, kdaj bodo povedali obnovo knjige (potrebnih je minimalno 15-20 min). Pesem je možno povedati tudi v daljšem odmoru, ker ni nujno povedati vseh treh pesmi naenkrat. Vendar pa se učenci dostikrat ne držijo dneva in ure, kot so bili dogovorjeni z učiteljico, da bi povedali obnovo knjige. Učiteljica jih čaka, učenca ali učenke pa ni in se naslednji dan izgovarjajo, da so pozabili ali pa, da knjige niso prebrali do konca. Učenci tudi prihajajo povedat obnovo knjige, ne da bi le-to prebrali do konca ali pa si pridobijo obnovo knjige na internetu ali od sošolcev.

–         Lansko šolsko leto je imela učiteljica tudi varstvo med prostimi urami, pa noben učenec takrat ni povedal obnove.

–         Učiteljica tega dela nima v urniku in dela to prostovoljno (lansko šolsko leto je imela učiteljica na razpolago za učence, ki so hoteli povedati bralno značko, 26,30 ur- celih ur, ne šolskih). Šola namreč za te ure ne dobi denarja od Ministrstva za šolstvo in šport.

–         Na vprašanje zakaj je možno to na večjih šolah, je povedala, da kjer imajo zaposleno knjižničarko, ki to dela ves dan, preverja ponavadi prebrano literaturo za bralno značko, knjižničarka, ki je tudi slavistka.

–         Učiteljico tudi moti, zakaj starši, katerih otrok naj ne bi mogel povedati obnove knjig za bralno značko, ne pridejo k njej in se prepričajo tudi pri njej ali je to res, da , mu ni bilo možno povedati obnove, ali je to samo izgovor doma, saj si tudi vodi evidenco kdaj in katero knjigo je otrok, prijavljen k bralni znački, tudi že osvojil.

–         Po predlogu prisotnih, da bi mogoče lahko bile ure za obnove knjig zjutraj pred pričetkom pouka ali pa po zadnji šolski uri (po 15.00 uri), smo vseeno opustili ta predlog, ker kot je učiteljica povedala, ne pride to v poštev za vozače, prav tako pa učenci v veliki večini čakajo na zadnje dni v marcu (to šolsko leto je rok konec februarja), ko se že izteka rok, da povejo obnove knjig za bralno značko. Zato tudi ta predlog odpade, ker bi učiteljica prihajala zastonj, učencev ne bi bilo.

 

b) V 9. razredu je možno cepljene deklic proti raku materničnega vratu. Tako kot do sedaj, se bomo poskušali na občini dogovoriti, da bi 2 odmerka cepiva (odmerek v povprečju stane 130 EU; potrebni so trije odmerki) plačala občina, zadnji odmerek pa starši sami. V 9. razredu je potrebno pridobiti število učenk, ki naj bi se cepile – uredi predstavnica 9. razreda ga. Kuhar.

 

c) Predstavnice razredov predmetne stopnje smo so dogovorile, da naj  ne bodo oddelčni roditeljski sestanki  pred 16,30 uro, če je to na dan govorilnih ur. Če so sestanki v času govorilnih ur, potem starši ne morejo na govorilno uro, k učitelju, ki ima roditeljski sestanke.

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri.

 

Zapisnikar:                                                                              Predsednica sveta staršev:

Silvija Kuhar                                                                                      Vida Škvorc

(Skupno 10 obiskov, današnjih obiskov 1)