Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/2007) je Svet zavoda OŠ Središče ob Dravi dne 29. 5. 2009  sprejel

 

 

 

VZGOJNI NAČRT OŠ SREDIŠČE OB DRAVI

 

1. UVOD

 

Vzgojno delovanje je bilo, je in bo sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa šole. Izhodišče vzgojnega delovanja predstavlja 2. člen Zakona o osnovni šoli, v katerem so podrobno predstavljeni cilji osnovne šole, vzgojna načela in vrednote, vizija šole in spoznanja sodobnih edukacijskih ved.

 

Vzgojni načrt je dokument, ki podrobneje opredeljuje in usmerja vzgojno delovanje šole na področjih razvijanja tistih vrednot, ki so bila kot prednostna ugotovljena v analizi stanja vzgojnega delovanja v šol. letu 2007/08.

 

Vzgojni načrt je dokument, ki se na osnovi spremljave in evalvacije dopolnjuje, nadgrajuje in spreminja.

 

Oblikovan je na sprejetih dogovorih med zaposlenimi, učenci in starši, ki so tudi odgovorni za njegovo uresničevanje.

 

1.1       ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/2007) pravi:

 

Vzgojno delovanje šole je strokovno delo, ki se izvaja v skladu s pravili stroke, v skladu s tem zakonom, na njegovi podlagi izdanimi predpisi in akti šole.                (60. č člen)

 

Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta.

 

Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev iz tega zakona.

 

Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši.

 

Vzgojni načrt sprejme svet šole na predlog ravnatelja po postopku, kot je določen za letni delovni načrt.

O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča svetu staršev in svetu šole. Poročilo je sestavni del letne samoevalvacije šole.                (60. d člen).

 

1.2  VIZIJA ŠOLE

 

Naša šola bo velika družina, ki vzgaja demokratično in uči življenjsko, kjer so doma ljubezen, spoštovanje, strpnost, strokovnost in ustvarjalnost.

POSLANSTVO ŠOLE

Naše poslanstvo je ustvarjati vzpodbudno okolje za učenje in razvoj; zagotavljati pogoje za optimalni razvoj vseh otrokovih potencialov: da si pri kakovostnem pouku in drugih dejavnostih uspešno pridobijo tiste spretnosti, znanja in navade ter osnovne življenjske vrline kot so samostojnost, poštenost, odgovornost, strpnost in solidarnost; vsakemu otroku s primernimi učnimi strategijami in opremo omogočiti, da bo dosegel največ; razvijati strokovnost posebno na področju komunikacije, timskega dela, vodenja in odločanja, krepiti poklicno samozavest in avtonomijo; razvijati konstruktivno sodelovanje z okoljem.

 

Trudili se bomo za prijazno šolo z dobrimi medosebnimi odnosi in prijetnim počutjem v našem drugem domu.

 

S pomočjo vzgojnega načrta želimo uresničevati poslanstvo naše šole.

 

 

2. ANALIZA STANJA IN PODATKI ZA OBLIKOVANJE VZGOJNEGA NAČRTA

Z analizo stanja smo določili temeljne skupne vrednote učencev, učiteljev in staršev, povprašali smo jih o naših močnih in šibkih področjih, o njihovih pričakovanjih. To smo ugotavljali z različnimi oblikami, metodami in instrumenti:

 • na tematskih konferencah, v internih delovnih skupinah, pri razrednih urah in na roditeljskih sestankih;
 • z vprašalniki, delavnicami in vodenimi razgovori.

 

V januarju 2008 smo z raziskavo, ki smo jo izvedli z vprašalniki za učence, njihove starše in učitelje, ugotovili, da so učenci in njihovi starši z izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli zadovoljni.

V šoli se učenci, učitelji in starši dobro počutijo in med seboj dobro sodelujejo, predvsem učitelji si želijo še več sodelovanja s starši. Starši in učenci so seznanjeni s šolskimi pravili in se z njimi strinjajo.

 

Za dobro počutje v šoli so za učence, starše in učitelje najpomembnejše naslednje vrednote: medsebojno spoštovanje, prijateljstvo, poštenost, medsebojno sodelovanje, upoštevanje pravil lepega vedenja, odgovornost, iskrenost in strpnost.

 

Med šibkimi področji vzgojnega delovanja šole smo izpostavili neodgovorno obnašanje učencev, njihovo neupoštevanje pravil šolskega reda in neizpolnjevanje obveznosti ter neenotnost in nedoslednost učiteljev in staršev pri obravnavanju kršitev pravil šolskega reda.

 

Ugotovili smo, da so pričakovanja učiteljev in staršev usklajena (povezana z vrednotami in cilji). Želimo si samostojne, odgovorne, delavne in olikane otroke.

 

 

3. PRIORITETE

Naši ključni področji, ki jima želimo v prihodnosti posvetiti več pozornosti, ju spremljati in iskati poti, da z njima povezane vrednote (prijateljstvo, poštenost, medsebojno sodelovanje, upoštevanje pravil lepega vedenja, iskrenost, strpnost, varnost) ponotranjimo, sta ODGOVORNOST IN MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE.

Z učenjem veščin odgovornega ravnanja in medsebojnega spoštovanja bomo ohranjali in razvijali dobre medsebojne odnose, sodelovanje s starši, uspešneje reševali probleme in konflikte, izboljšali vedenje učencev in ustvarjali spodbudno okolje za učenje.

4. VREDNOTE

 

Pri svojem delu bomo uresničevali vse vrednote iz 2. člena Zakona o osnovni šoli, poseben poudarek pa bomo namenili spodaj omenjenima vrednotama.

 

MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE KOT TEMELJ MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA

 

Medsebojno spoštovanje bomo soustvarjali vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.

Izhajalo bo iz:

–         poslušanja in slišanja sogovornikovih sporočil,

–         sprejemanja samega sebe in drugih,

–         opogumljanja in podpiranja soudeležencev,

–         izogibanja neupravičenim kritikam in obtoževanju, ki nas oddaljuje drug od drugega,

–         nenasilne medsebojne komunikacije.

 

SPREJEMANJE ODGOVORNOSTI

 

Spodbujali bomo občutek odgovornosti za lastna dejanja, stališča, sodbe, delo in ravnanja učencev, učiteljev in staršev.

 

Sprejemanje odgovornosti za vedenje bo vključevalo:

–         spoznavanje in spoznanje, da vedenje izbiramo sami, da smo nosilci svojih dejanj,

–         zavračanje izgovorov oz. izmikanja odgovornosti,

–         sprejemanje vnaprej znanih posledic ustreznih in neustreznih vedenj.

 

 

5. NAČELA

Vzgojno bomo delovali po naslednjih načelih:

 

a) NAČELO VZAJEMNEGA SPOŠTOVANJA: Načelo temelji na Konvenciji o otrokovih pravicah, ki prepoveduje ponižujoče telesno in psihično kaznovanje ter zahteva, da se pri vzgoji in vzpostavljanju discipline spoštuje človeško dostojanstvo.

 

b) NAČELO AKTIVNEGA SODELOVANJA UČENCEV: Učenci sodelujejo pri načrtovanju, odločanju, izvajanju in nadziranju pravil in njihovih kršitev, pri preprečevanju disciplinskih problemov ter pri načrtovanju in izvajanju drugih šolskih in obšolskih dejavnosti.

 

c) NAČELO ZDRUŽEVANJA PRAVIC, ODGOVORNOSTI IN PRAVIL: Učenci, učitelji in starši skupaj dogovorijo pravila skupnega življenja, ki izhajajo iz pravic in dolžnosti.

 

č) NAČELO VZPODBUJANJA SAMONADZORA IN SAMODISCIPLINE: Učitelji in starši vzpodbujajo učence k večji samostojnosti in odgovornosti s pomočjo vzgojnih situacij, v katerih učenci oblikujejo in sprejemajo odločitve oz. izbirajo med možnostmi ravnanj, sprejemajo posledice odločitev in so lahko ustvarjalni.

d) NAČELO OSEBNEGA ZGLEDA: Starši in učitelji dajejo učencem dober zgled s svojim delovanjem in ravnanjem. Učenci ravnajo tako, da so dober zgled drugim učencem.

 

 

6. VZGOJNE DEJAVNOSTI

Vzgojno delovanje naše šole bodo podpirale naslednje dejavnosti.

 

SISTEMSKE  IN PROJEKTNE PROAKTIVNE DEJAVNOSTI:

 

 • kakovosten pouk (učiteljevo pripravljanje in izvajanje pouka z izbiro in uporabo ustreznih učnih in vzgojnih metod, ki upoštevajo učenčeve psihološke in učne potrebe ter motivacijo; preverjanje in ocenjevanje znanja v funkciji razvoja dobrih medsebojnih odnosov, aktivna vloga učencev, domače naloge);
 • razredne ure (načrtovanje, sistematično izvajanje, oblikovanje oddelčnih dogovorov, spremljanje upoštevanja oddelčnih dogovorov in pravil, učenje socialnih spretnosti, usposabljanje za uspešno reševanje problemov in konfliktov, aktivna vloga učencev, odzivnost in aktualnost);
 • organizacija aktivnega preživljanja prostega časa pred, med odmori in v prostih urah (knjižnica, računalniška učilnica, kotički, družabne igre, šolski radio, domača spletna stran za učence, dežurstvo, prostovoljstvo, medsebojna pomoč);
 • mesečne popoldanske in tedenske dopoldanske govorilne ure, govorilne ure v troje (učenec, učitelj, starši);
 • oddelčni roditeljski sestanki in skupni roditeljski sestanki;
 • odprta vrata;
 • izobraževanja za pedagoške delavce;
 • delavnice;
 • sestanki sveta staršev;
 • dnevi dejavnosti;
 • šole v naravi;
 • interesne dejavnosti;
 • skupnost učencev,
 • projekti.

 

SVETOVANJE IN SPORAZUMNO REŠEVANJE MEDOSEBNIH PROBLEMOV IN SPOROV

Svetovanje in usmerjanje bo namenjeno učencem, posredno pa tudi njihovim staršem. Svetovali in usmerjali bodo vsi pedagoški delavci šole s pomočjo:

 • osebnih svetovalnih pogovorov,
 • mediacije in
 • restitucije.

 

 

6.3 VZGOJNI UKREPI

Vzgojni ukrepi so pedagoško usmerjeni strokovni postopki reševanja problemov, ki zadevajo težje ali ponavljajoče se kršitve pravil šolskega reda.

 

Uporabljajo se lahko:

­    če trenutna situacija narekuje naglo ukrepanje (nevarnost, posredovanje v pretepu, zaščita imovine ipd.);

­    če učenci zavračajo sodelovanje pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene druge vzgojne dejavnosti (svetovanje, pogovor s samopresojo, restitucija, mediacija);

­    kadar učenci niso pripravljeni upoštevati potreb in pravic drugih ali ponavljajo kršitve pravil šolskega reda in dogovorov.

 

Vzgojni ukrepi so lahko:

–         ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti,

–         povečan nadzor nad učencem,

–         zadržanje na razgovoru po pouku,

–         dodatno spremstvo strokovnega delavca ali staršev,

–         nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli,

–         odstranitev učenca od pouka,

–         družbeno-koristno delo,

–         tedensko sodelovanje staršev in učenca na pogovoru s strokovnim delavcem šole,

–         tedenski kontakti staršev s šolo in poročanje o otrokovem vedenju,

–         drugi vzgojni ukrepi v dogovoru s starši.

 

 

6.4 VZGOJNI OPOMINI

 

So administrativni vzgojni ukrepi, ki jih predpiše minister za šolstvo.

 

 

6.5 POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE

Učenec ali skupina učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme ustno ali pisno pohvalo, priznanja ali nagrade.

Pohvale, priznanja ali nagrade učencem oz. skupinam učencev predlagajo:

–         oddelčna skupnost,

–         šolska skupnost učencev,

–         razrednik,

–         drugi strokovni delavci šole,

–         mentorji interesnih dejavnosti,

–         ravnatelj,

–         svet staršev,

–         posamezni starši.

 

 

7 SPREMLJANJE IZVAJANJA VZGOJNEGA NAČRTA

Za realizacijo vzgojnega načrta smo odgovorni vsi strokovni delavci na šoli, starši in učenci.

 

Redno bomo spremljali izvajanje vzgojnega načrta šole, in sicer tako:

 

1. Na rednih pedagoško-organizacijskih konferencah bomo pregledali realizacijo programa dejavnosti po mesecih.

 

2. Nosilci posameznih dejavnosti bodo ob koncu dejavnosti opravili samoevalvacijo na osnovi:

–         razgovora z udeleženci posameznih aktivnosti,

–         lastnih opažanj,

–    rezultatov ankete,

–    plakatov, tabel,

–    ostalih zbranih dokazil

in oddali pisno poročilo ravnatelju.

 

3. Ravnatelj bo pripravil zaključno letno poročilo o realizaciji vzgojnega načrta šole. To poročilo bo sestavni del letne samoevalvacije šole.

 

4. Ravnatelj bo o uresničevanju vzgojnega načrta šole najmanj enkrat letno poročal svetu staršev in svetu zavoda.

 

Vzgojni načrt bomo spreminjali v skladu z ugotovitvami samoevalvacije.

 

Ravnatelj šole bo ob poročilu svetu zavoda in svetu staršev predlagal morebitne spremembe dokumenta in nakazal program vzgojnih dejavnosti za LDN za naslednje šolsko leto. Morebitne spremembe vzgojnega načrta in program dejavnosti za LDN za naslednje leto morajo biti predhodno usklajene z zaposlenimi, učenci in njihovimi starši.

 

 

8 SPREJEM VZGOJNEGA NAČRTA

Pri oblikovanju in sprejemanju vzgojnega načrta so sodelovali učenci, učitelji, drugi delavci šole in starši. Osnutek za razpravo je bil objavljen na oglasnih deskah v šoli in na šolski  spletni strani.

 

Vzgojni načrt je bil sprejet na svetu zavoda po predhodni obravnavi v strokovni skupini za oblikovanje vzgojnega načrta, na pedagoški konferenci in na svetu staršev.

 

 

Žig:                                                 Ravnatelj:

Franc Šulek

 

 

 

 

(Skupno 4 obiskov, današnjih obiskov 1)