OŠ SREDIŠČE OB DRAVI SE PREDSTAVI

OSNOVNA ŠOLA SREDIŠČE  OB DRAVI

Slovenska cesta 22, 2277 Središče ob Dravi

e-mail:  os.sredisce-ob-dravi@guest.arnes.si 

www2.arnes.si/~osmbsd2s/ 

 

Ravnateljica:

Telefon (ravnateljica):

Jasna Munda

(02) 741 52 70

Poslovna sekretarka:

Silva Dovečer

Telefon:

(02) 719 10 10, (02) 741 52 10

Faks:

(02) 741 52 90

Transakcijski račun:

01100-6000034555

Davčna številka:

92129196

 

USTANOVITELJ ZAVODA

Ustanovitelj zavoda je Občina Središče ob Dravi.

 

 

DEJAVNOSTI  ZAVODA:

–           osnovnošolsko splošno izobraževanje,

–           dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.

 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš zajema naselja: Godeninci, Grabe, Obrež, Središče ob Dravi in  Šalovci.

 

 

ŠOLSKI PROSTOR

Šolski prostor je opredeljen v Hišnem redu OŠ Središče ob Dravi, ki ga najdete na šolski spletni strani.

 

 

UPRAVLJANJE ZAVODA

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnateljica.

Organ upravljanja je Svet zavoda, ki ima naslednje pristojnosti: imenuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah (48. čl. ZOFVI).

Svet zavoda sestavljajo:

 

– predstavniki delavcev šole in vrtca:

Andreja ŠUT  (predsednica)

 

Olga DALJAVEC

 

Lidija PALČIČ

 

Marko JANEŽIČ

 

Klaudija PETEK

– predstavniki ustanovitelja:

Jurij DOGŠA

 

Andreja RESMAN

 

Stanko ZEBEC

– predstavniki staršev iz šole in vrtca:

Monika KOCUVAN

 

Miha SOK

 

Nives IMEROVIČ

 

Svet staršev šole sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka in ima naslednje pristojnosti: daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v svet zavoda (66. čl. ZOFVI).

 

Svet staršev vrtca sestavljajo predstavniki staršev vsake skupine. Svet staršev vrtca ima enake pristojnosti kot svet staršev šole.

 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

 

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole, ki odločajo o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, dajejo mnenje o letnem delovnem načrtu, predlagajo uvedbo nadstandardnih in drugih programov, odločajo o posodobitvah programov ter njihovi izvedbi v skladu s predpisi, dajejo mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, dajejo pobude za napredovanje, odločajo o vzgojnih ukrepih in opravljajo druge naloge v skladu z zakonom (61. čl. ZOFVI).

 

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oz. predmetnih področij. Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge.

 

PEDAGOŠKI, STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI

 

PEDAGOŠKI DELAVCI – razredniki

 

Triletje

Razred

Učiteljica in razredničarka

 

PRVO

TRILETJE

1. r.

Antonija FILIPIČ

2. r.

Valerija HORVAT

3. r.

Sonja KOSI

 

DRUGO

TRILETJE

4. r.

Maja RAJH

5. r.

Lidija PALČIČ

6. r.

Lidija LUKMAN

 

TRETJE

TRILETJE

7. r.

Zdenka DOGŠA

8. r.

Olga DALJAVEC

9. r.

Lidija MEŠKO MERC

 

PEDAGOŠKI DELAVCI – nerazredniki

Učiteljica/učitelj

Predmet

Izbirni predmet

Dragica CVETKO

glasbena umetnost (GUM)

 

Olga DALJAVEC

biologija (BIO), kemija (KEM), gospodinjstvo (GOS), naravoslovje (NAR)

sodobna priprava hrane (SPH), poskusi v kemiji (POK), načini prehranjevanja (NPH)

Zdenka DOGŠA

matematika (MAT)

 

Matjaž HANŽELIČ

angleščina (TJA)

računalništvo: multimedija (MME)

Lidija MEŠKO MERC

slovenščina (SLJ)

 

Darja HUDIN

likovna umetnost (LUM)

likovno snovanje 3 (LS3)

Ivica KANIČ

zgodovina (ZGO),  geografija (GEO), državljanska in domovinska kultura ter etika (DKE)

 

Boštjan KOLBL

oddelek podaljšanega bivanja (OPB)

 

Lidija LUKMAN

šport  (ŠPO)

šport za zdravje (ŠZZ), šport za sprostitev (ŠZS), izbrani šport: rokomet (IŠR)

Maja MREŽAR KORBAN

tečajni pouk angleščine, oddelek podaljšanega bivanja (OPB)

 

Andreja ŠUT

nemški jezik (TJN)

 

Jože ZADRAVEC

fizika (FIZ),

tehnika in tehnologija (TIT)

obdelava gradiv: les

 

Oddelek

podaljšanega bivanja

Učenci

Učitelj – razrednik v OPB

1.

1. in 2. r.

Boštjan KOLBL

2.

3., 4. in 5. r.

Jože ZADRAVEC

 

STROKOVNI DELAVCI

 

Šolska svetovalna delavka

Nina MARČEC – psihologinja

 

Dodatna strokovna pomoč učencem z odločbami o usmeritvi

Urška VODUŠEK – defektologinja

Barbara SKLEDAR – logopedinja

 

Računalničar

Matjaž HANŽELIČ

 

Knjižnica, učbeniški sklad

Dragica CVETKO

 

Vodja šolske prehrane

Ivanka JURGEC

 

OSTALI DELAVCI

 

Poslovna sekretarka

Silva DOVEČER

 

 

Računovodstvo

 

Računovodski servis v Ormožu, vodja: Frančiška TRSTENJAK

 

 

Kuhinja

 

Majda NEMEC

 

Čiščenje

Anita RIZMAN

Klavdija KOVAČIĆ

Albina GOVEDIČ

 

Vzdrževalec – hišnik

Bojan GAVEZ

 

(Skupno 3 obiskov, današnjih obiskov 1)