Svet zavoda ima štiriletni mandat (od maja 2016 do maja 2020).

Pristojnosti sveta zavoda (ZOFVI 48. člen 1. odstavek): »Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program razvoja vrtca oziroma šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, vajenca, dijaka, študenta višje šole in odraslega kot drugostopenjski organ, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski, učiteljski, andragoški oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev, vajencev, dijakov ali študentov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.«

SVET ZAVODA

Svet staršev vrtca imenuje svojega predstavnika v Svet zavoda.

Predstavnica Sveta staršev vrtca v Svetu zavoda je  Eva Kelemina.

Pristojnosti Sveta zavoda so določene v Zakonu o osnovni šoli in Pravilih OŠ Središče ob Dravi.

Predstavnika zaposlenih vrtca v Svetu zavoda sta Marko Janežič in Petra Horvat.

 

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)