OSNOVNA ŠOLA

SREDIŠČE OB DRAVI

SVET STARŠEV

 

 

Z A P I S N I K

 

1. sestanka sveta staršev v šolskem letu 2010/11,  ki je bil  28. 9. 2010 ob 18. uri v prostorih OŠ Središče ob Dravi (knjižnica).

 

 

Prisotni: g. ravnatelj Franc Šulek, Klavdija Kreč, Renata Košti, Nataša Ploh, Marjeta Kramberger, Tea Žinko, Vida Škvorc, Stanka Horvat, Silvija Kuhar, Ivan Janžekovič (namestnik Marte Hanžič).

 

Za sestanek je bil predlagan in sprejet naslednji

 

Dnevni red:

 

  1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
  2. Seznanitev s pristojnostmi sveta staršev
  3. Izvolitev predsednika, namestnika predsednika in tajnika sveta staršev
  4. Obravnava predloga Letnega delovnega načrta Osnovne šole Središče ob Dravi za šolsko leto 2010/11.
  5. Pravila šolske prehrane – pisno mnenje.
  6. Razno

 

Ad1)

G. ravnatelj je pozdravil prisotne ter pohvalil sodelovanje in delo sveta staršev v minulem šolskem letu. Tudi v šol. letu 2010/11 si želi uspešnega sodelovanja sveta staršev z delavci šole. Na prvem sestanku sveta staršev je bilo prisotnih vseh 9 članov sveta staršev:

Zap.št.

Ime in priimek

Naslov

Zastopa oddelek

Telefon.

Št.

Funkcija v svetu staršev

1.

Mojca Lukman

Slovenska c.37

1.

041 987 608

članica

2.

Katja Volgemut

Dolga lesa 4 Ormož

2.

051 427 274

članica

3.

Renata Košti

Šalovci 8

3.

031 528 073

članica

4.

Barbara Pavlič

Šalovci 48

4.

041 759 244

članica

5.

Maja Cverlin

Slovenska c. 62

5.

041 815 778

names. predsed.

6.

Monika Kocuvan

Šolska ulica 21

6.

041 880 174

članica

7.

Vida Škvorc

Breg 1

7.

031 441 889

Predsednica

8.

Stanka Horvat

Trate 11

8.

031 728 008

članica

9.

Silvija Kuhar

Slovenska c. 65

9.

040 894 156

zapisnikar

 

Ad2)

O pristojnostih Sveta staršev nas je seznanil g. ravnatelj.

Ad3)

Po krajši razpravi smo prisotni soglasno potrdili:

– za predsednico: Vido Škvorc

– za namestnico: Majo Cverlin  in

– za zapisnikarja: Silvijo Kuhar.

 

 

Ad4)

G. ravnatelj nas je seznanil s predlogom LDN za šolsko leto 2010/2011.

 

V razpravi o predlogu LDN  je bilo predlagano, da se  pri točki 5.1.3.3 Prireditve, proslave, razstave, dodata v mesecu decembru, prireditev devetošolcev.

 

SKLEP: Prisotni člani Sveta staršev z danimi dopolnitvami dajemo soglasje k osnutku LDN šole za šolsko leto  2010/11.

 

 

Ad5)

Glede odjave in prijave posameznega obroka med šolskim letom (15.točka) smo bili mnenja, da odjava obroka vsaj en delovni dan v primeru bolezni učenca ne pride v poštev, morajo pa starši na dan odsotnosti učenca zaradi bolezni, odjaviti obrok v šoli do začetka pouka.

 

V skupino za prehrano je svet staršev izvolil:

 

–         Katjo Volgemut, predstavnico 2. razreda

 

K ostalim točkam Pravil šolske prehrane Osnovne šole Središče ob Dravi Svet staršev ni imel pripomb in daje soglasje k Pravilom šolske prehrane.

 

Ad6)

– V minulih šolskih letih se je večkrat zgodilo, da učenci niso mogli povedati obnove knjig za bralno značko, zato svet staršev predlaga, naj učiteljice odgovorne za bralno značko določijo dan in uro, kdaj bo možno povedati obnovo ali pesmi za bralno značko.

–         predlagano je bilo (velja za predmetno stopnjo), da naj se sestanki oddelčnih skupnosti na dan govorilnih ur izvedejo po koncu govorilnih ur, ker v nasprotnem primeru starši ne morejo priti na govorilno uro k učitelju, ki ima sestanek razredne skupnosti. Prav tako se naj starši poslužujejo dopoldanskih govorilnih ur.

–         G. ravnatelj je prisotne seznanil, da se akcija zbiranja odpadnega papirja pripravlja za 7. 10. 2010. Na šoli je za akcijo odgovorna ga. Lidija Lukman. Starši smo odgovorni za prevoz papirja iz zbirnih mest do šole.

–         V upravni odbor šolskega sklada smo potrdili še dodatno Renato Košti.

–         Spet je bilo izpostavljeno nasilje učencev nad učenci. Mnenja smo bili, da kar se dogaja izven šole, se naj tudi izven šole reši.

–         Do naslednjega sestanka je potrebno razmisliti o planu dela sveta staršev za šolsko leto 2010/11.

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.30 uri.

 

Zapisnikar:                                                                              Predsednica sveta staršev:

Silvija Kuhar                                                                                      Vida Škvorc

(Skupno 2 obiskov, današnjih obiskov 1)